Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi Datuk Seri Raja Faqih  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
PADA riwayat Syeikh Sa'id, mengenai Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi yang akan diriwayatkan ini, di sana-sini telah penulis singgung serba ringkas.

Oleh itu, perkara yang telah penulis bicarakan tidak perlu diceritakan lagi. Penulis langsung saja membuat petikan daripada yang termaktub dalam salah sebuah versi Tarikh Fathani, iaitu versi yang sama dengan penulis petik mengenai cerita Syeikh Sa'id tersebut.

Petikan selengkapnya, "Maka paduka anakanda baginda itu Sultan Mughaffar Syah lah dirajakan orang. Hatta kerajaan paduka ayahanda baginda itu dudukkan di atas takhta kerajaannya dengan adil dan murahnya. Maka negeri Fathani pun makin bertambah sentosa dan makmurnya. Dan dagang santeri pun terlalu banyak pergi datang. Antara [be]berapa lamanya maka datang pula seorang Pasai bernama Syeikh Shafiyuddin, pun berbuat rumah di padang, di luar pintu gerbang itu. Hatta, maka Syeikh Shafiyuddin pun dipanggil [oleh] raja bertanyakan perintah agama Islam. Maka sembah Syeikh Shafiyuddin, "Ada pun tiap-tiap negeri Islam itu maulah ada sebuah masjid [tempat] segala rakyat menyembah Allah Taala. Maka nyatalah agama Islam itu. Jika tiada ada masjid di dalam negeri ini, bahawa tiada adalah kenyataan agama Islam itu".

Maka Sultan Mughaffar Syah pun memberi titah kepada Bendahara menyuruh membuat sebuah masjid di dalam negeri dan sebuah masjid di Bandar. Syahdan maka masjid itu pun sudahlah dibuat kedua[-dua]nya seperti sembah Syeikh Shafiyuddin itu. Maka Syeikh Shafiyuddin pun dikurnia nama Seri Raja Faqih. Syahdan agama Islam pun makin masyhurlah dari segala daerah, dusun dan kampung hingga sampai ke Kota Mahligai itu pun Islamlah mengikut syariat Nabi Muhammad s.a.w.. Syahdan sungguhpun [demikian] yang pekerjaan kafir seperti menyembah kayu, batu dan tambun itu tiada ditinggalkannya, sehingga menyembah berhala dan makan babi itu juga yang tiada dikerjakannya. Demi kianlah hikayat asal raja Islam pada negeri Fathani ini."

Memperhatikan jalan cerita daripada petikan di atas, jelas ada perbezaan dengan versi sejarah Patani yang lain, sebagaimana telah disebutkan bahawa beberapa versi sejarah Patani, jalan cerita Syeikh Shafiyuddin serupa dengan jalan cerita Syeikh Sa'id yang mengislamkan raja Patani yang ditimpa penyakit pecah-pecah pada kulit.

Mengenai tahun juga sangat sukar untuk dipastikan, sebagaimana telah penulis sebutkan bahawa kedatangan Syeikh Shafiyuddin ke Paya Patani tahun 1400 Masihi, beberapa tulisan lain menyebut bahawa antara tahun 1500 Masihi atau lebih lewat dari itu.

Penentuan tahun yang diberikan Tarikh Fathani yang penulis pergunakan transliterasi terlalu jauh selisihnya. Bahawa kedatangan Syeikh Shafiyuddin ke Patani tidak berapa jauh waktunya dengan kedatangan Syeikh Abdus Sha mad yang berasal dari negeri Rom tu kang buat bedil. Tertulis, "... tatkala menuang dia itu hijrah Nabi Shalla lallahu 'alaihis Salam kurang delapan puluh tahun baharu, pada tahun tikus, pada tiga Ramadan, pada malam Selasa ..." (bererti 3 Ramadan 79 H/698 M, pen:).

Dalam sejarah Patani disebutkan ba hawa kedatangan Syeikh Shafiyuddin ke Patani tak begitu jauh jaraknya setelah peristiwa penuangan tembaga membuat meriam di Patani yang terjadi pada tahun yang tersebut itu. Orang boleh saja menolak bahawa pada persekitaran tahun 79-80 Hijrah yang di sebut dalam sejarah Patani itu di dunia mana pun belum kenal akan senjata yang dinamakan meriam itu. Tetapi perlulah diambil kira apakah yang dimaksudkan dengan meriam dan tem baga menurut istilah bahasa Patani itu, yang pada konteks ini bukan sama dengan meriam atau tembaga pada is tilah sekarang.

Jadi, berdasarkan yang tersebut di perkirakan Syeikh Shafiyuddin datang ke Patani sekitar tahun 79 Hijrah itu, jika diletakkan agak lewat sedikit, maka sekitar tahun 80 Hijrah/699 Masihi. Jika Tarikh Fathani versi yang penulis pergunakan tersebut tidak salah da ripada pengarang ataupun penyalin nya, maka semua sejarah yang telah ditulis yang berdasarkan andaian atau perhitungan menurut kira-kira atau dugaan saja, yang begitu jauh selisih jarak tahunnya, seperti yang telah di sebutkan perlu dikaji semula dengan seteliti-telitinya.

Oleh sebab manuskrip yang ada pada penulis sesuai dengan transliterasi Siti Hawa Haji Salleh tersebut, penulis ya kin bahawa tahun yang diberikan itu adalah tidak salah salin. Ini kerana manuskrip yang digunakan oleh Siti Hawa Haji Salleh dengan manuskrip yang penulis gunakan sama sekali tidak ada hubungannya. Manuskrip yang di gunakan oleh Siti Hawa Haji Salleh berasal dari Library of Congres, Was hington, Amerika Syarikat. Sedangkan manuskrip yang penulis gunakan berasal daripada sim panan orang tua-tua di Patani yang dipusakai beberapa keturunan. Setelah memperhatikan tahun-tahun yang jauh berbeza, maka barangkali yang ber nama Syeikh Shafiyuddin di Patani ada tiga orang, menurut urutan tahun ialah:

1. Syeikh Shafiyuddin yang datang dalam tahun 79-80 H/698 M.

2. Syeikh Shafiyuddin al-'Abbasi ke turunan Mu'tasim Billah yang kubur nya terletak di Sungai Pandan, Kerisik, Patani yang sampai ke Paya Patani tahun 1400 Masihi.

3. Syeikh Shafiyuddin yang menjadi datuk nenek raja-raja, dan pembe sar-pembesar Patani dan Kelantan yang hidup dalam tahun 1500an Ma sihi.

Manakala yang dibicarakan dalam artikel ini hanyalah riwayat Syeikh Sha fiyuddin ke-2 (1400 Masihi) dan ke-3 (1500an Masihi) saja.

KARYA

Maklumat mengenai kitab Tarikh Fathani yang paling awal disusun ada lah karya cucu Syeikh Shafiyuddin, be liau ialah Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi. Sebenarnya sejarah Patani judul tersebut hanyalah merupakan ter jemahan dari karya Syeikh Shafiyuddin sendiri yang beliau tulis dalam bahasa Arab dan selain terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu dibuat beberapa tambahan oleh Syeikh Faqih Ali al-Fathani sendiri.

Hal tersebut ada dinyatakan oleh Syeikh Faqih Ali al-Fathani, "Syahdan ada tulisan bahasa Arabiyah daripada nenek perhamba [Syeikh] Shafiyuddin, maka bahasa Arabiyah ini perhamba fahamlah dan senanglah ambil mak nanya. Dan ada seorang datang dari Bogor, iaitu seorang yang asalnya dari Bogor, Jawa, duduk tumpang Sultan Petani, dan dia tahu bahasa Jawa. Dan banyaklah dia tolong perhamba. Per hamba mengucap syukran kepadanya banyak-banyak...."

Tarikh Fathani karya Syeikh Faqih Ali al-Fathani yang berasal dari karya Syeikh Shafiyuddin itu yang telah di temui sekarang adalah merupakan sa linan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, yang selesai menyalinnya pada tahun 1228 Hijrah/1813 Masihi.

Tarikh Fathani versi yang tersebut adalah penting kerana:

* Memberi maklumat bahawa Patani telah wujud sejak tahun 200 Ma sihi.

* Memberi maklumat bahawa Patani dan Kedah itulah yang bernama Kerajaan Langkasuka.

* Memberi maklumat bahawa antara tahun 75 Masihi sehingga tahun 800 Masihi, Langkasuka-Patani te lah berpengaruh di dunia antara bangsa terutama sekali terhadap China, Arab dan Parsi, apatah lagi terhadap kerajaan-kerajaan Melayu seumpama Sriwijaya, Sailandera, Khemir dan lain-lain.

* Memberi maklumat bahawa agama tauhid (samawi), iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa sejak lama telah dianuti oleh orang Melayu Patani.

* Memberi maklumat bahawa agama Islam telah tersebar di Patani sejak tahun 750 Masihi, yang merupakan persaingan terhadap agama Hindu, Buddha dan Animisme.

Selain Tarikh Fathani ada lagi sebuah karya yang berasal daripada Syeikh Shafiyuddin, iaitu yang diberi judul Kitab Sia-sia Berguna. Kandungannya membicarakan pelbagai jenis penyakit dan ubat-ubatnya. Kitab Sia-sia Berguna pernah disalin oleh salah seorang keturunannya tetapi tidak diketahui namanya. Pada bahagian mukadimah dinyatakan sebagai yang berikut, "Dan dengan ini hamba himpun sekalian kitab dan penawar, dan hamba kutip daripada kitab Syeikh Shafiyuddin Tok Raja Faqih Fathani untuk jadi sebuah kitab yang diingati bahagi anak cucu hamba dan tiada payah mencari dukun. Maka dengan melihat kitab ini me madai sudah. Maka hamba beri nama kitab ini ialah sebuah Kitab Sia-sia Berguna. Dan hamba pusaka [kan] kepada waris atau anak cucu hamba masa akan datan[g]. Jikalau orang hendak melihat kitab ini, maka engkau berilah kepada dia itu, tetapi engkau melihat rupa-rupa orang itu. Jikalau orang itu tiada berilmu, tiada beriman, jangan sekali[-kali] engkau beri. Dan jikalau orang itu munafik, juga jangan engkau beri sama sekali. Dan jikalau engkau beri kepada orang [yang] tiada amanah, maka habislah kitab ini sia-sia, tiada berguna. Dan pula, lagi pula engkau tiada beramanah, iaitu hapus ...". Di dalam Kitab Sia-sia Berguna tersebut, terkumpul berma cam-macam jenis perubatan Melayu yang bahan-bahan bakunya digunakan terutama sekali terdiri daripada:

i) Menggunakan beberapa jenis yang berasal daripada organ binatang se perti: tulang, kulit, darah, daging, hati, hempedu, dan lain-lain.

ii) Menggunakan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, yang digunakan ialah: akar, daun, kulit, batang dan lain-lain.

iii) Menggunakan ayat-ayat al-Quran, doa-doa, azimat/wafaq, jam pi-jampi Melayu, dan lain-lain yang sejenisnya.

KETURUNAN

Syeikh Safiyuddin al-Abbasi @ Tok Seri Raja Faqih meninggalkan ramai zuriat yang menjadi ulama dan tokoh. Ia masih dapat dikesan sampai seka rang ini. Sungguh pun demikian dalam dua versi salasilah keturunan yang telah ditemui, menurut pendapat penulis, sa tu versi adalah sahih sedang versi yang satu lagi masih diragukan kerana belum cukup hujah. Dua versi salasilah itu ialah:

i) Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi @ Tok Raja Faqih memperoleh anak dua orang, iaitu Raja Ducang Bukit Jala bergelar Raja Fathani Long Cang. Dan yang seorang lagi bernama Wan Mu hammad bergelar Orang Kaya Seri Akar Diraja Mahaputeri Bagi Sultan Digalang Ismail Zhillullah fil 'Alam. Selanjutnya keturunan daripada per talian yang pertama ini adalah sahih.

ii) Salasilah yang kedua menyebut bahawa Syeikh Shafiyuddin adalah anak Faqih Ali al-Malabari. Syeikh Sha fiyuddin bin Faqih Ali al-Malabari pada salasilah yang kedua ini masih belum jelas apakah beliau juga yang dimak sudkan dengan Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi yang bergelar Datuk Seri Raja Faqih itu, atau kemungkinan di Patani pernah wujud dua orang yang bernama Syeikh Shafiyuddin yang kedua-duanya memang terkenal.

VERSI LAIN

Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini, bahawa selain salasilah yang sahih, ada lagi salasilah yang kedua. Mengenai yang tersebut penulis mulakan riwayat bahawa dikatakan Syeikh Shafiyuddin itu adalah anak Nik Ali atau Faqih Ali al-Malabari atau Andi' Ali. Sumber perbicaraan yang penulis gunakan untuk ini, penulis temui salasilah di Kampung Jambu, Patani (1989) melalui saudara tiga pupu pe nulis Wan Umar, yang berasal dari Kampung Jambu itu.

Versi salasilah yang penulis peroleh daripada Wan Umar di sana sini ada persamaannya dengan salasilah yang ditulis oleh Haji Nik Ishak Tingkat, Kelantan, tetapi banyak pula kelainan nya. Jadi bererti Haji Nik Ishak Tingkat bukan menyalin daripada salasilah yang be rasal dari Kampung Jambu, Patani itu. Di dalam salasilah disebutkan bahawa Syeikh Shafiyuddin bersaudara kandung enam orang, iaitu:

1. Syeikh Shafiyuddin, Datuk Pujuk I, memerintah Patani

2. Nik Din, Menteri lagi Pahlawan bagi Datuk Pujuk I

3. Wan Ismail, Tok Kaya Pendek

4. Tok Kaya Rak Nak Diraja

5. Wan Faqih Hasan

6. Wan Nguk, isteri Tok Kaya Banggul

KUBUR

Sebagaimana dalam salasilah yang ada dalam simpanan penulis disebut kan bahawa Syeikh Shafiyuddin al-Abbasi datang ke Paya Patani pada 1400 Masihi. Beliau adalah keturunan khalifah Mu'tasim Billah, daripada keturunan Saiyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Bahawa beberapa kubur datuk neneknya dikatakan terdapat di Aceh sedang beliau sendiri kuburnya terletak di Sungai Pandan di negeri Fathani Darus Salam.

Sejak penulis peroleh salasilah itu, tengah malam 1 Syawal tahun 1970 Masihi, daripada tangan Tuan Guru Haji Mahmud, Kota Bharu Kelantan penulis mulai mencari kawasan Sungai Pandan itu.

Hampir setiap tahun penulis datang ke Patani kadang-kadang dalam setahun sampai tiga kali, namun tidak siapa yang dapat menunjukkan kepada penulis kawasan kubur itu secara pasti.

Syeikh Shafiyuddin digelar dengan Tok Faqih kerana ditemui kubur Tok Faqih di dalam daerah Jala. Namun penulis mulai ragu di mana kedudukan sebenarnya kubur Syeikh Shafiyuddin yang bergelar Tok Faqih itu.

Kubur Tok Faqih dalam wilayah Jala penampilannya sebagai kubur yang bersejarah adalah sangat tepat kerana di kawasan itu masih dapat dikesan sebagai tempat pengajian pondok. Di depan kubur terdapat bekas masjid, di sampingnya, terdapat sebuah rumah besar, bekas kediaman tuan guru.

Kuburnya pula dibuat bangunan yang beratap tetapi berdinding hanya bahagian bawahnya saja. Kuburnya dibina daripada batu bata tanah liat, begitu ting gi, kira-kira setinggi dada jika kita ber diri. Bentuknya agak lebar dan memanjang. Kubur Tok Faqih di Kampung Tok Faqih Jala tersebut sampai sekarang masih diziarahi orang untuk membayar nazar.


Syeikh Burhanuddin Ulakan penyebar Islam di Minangkabau  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
MENURUT Prof. Mahmud Yunus dalam Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (1979, hlm.20-21), bahawa ada dua orang yang bernama Syeikh Burhanuddin Ulakan itu, iaitu yang pertama ialah Syeikh Burhanuddin Ulakan, pembawa agama Islam ke Minangkabau yang kuburnya di Kuntu, Kampar Kiri.

Dikatakan bahawa Syeikh Burhanuddin Ulakan yang tersebut wafat pada tahun 610 H/1214 M. Menurut riwayat pula bahawa Syeikh Burhanuddin Ulakan sama-sama datang dengan Syeikh Abdullah Arif yang menyebarkan agama Islam di Aceh.

Syeikh Burhanuddin pertama datang ke Minangkabau mengajar di Batu Hampar sekitar 10 tahun lamanya. Sesudah itu, dia berpindah ke kumpulan yang berdekatan dengan Bonjol, mengajar di situ sekitar lima tahun. Kemudian dia meneruskan kegiatan dakwahnya ke Ulakan, Pariaman, mengajar selama 15 tahun. Dilanjutkan pula mengajar di Kuntu, Kampar Kiri, di sana dia mengajar selama 20 tahun, sehingga dia wafat pada 610 H/1214 M itu.

Diriwayatkan pula bahawa peninggalan-peninggalan Syeikh Burhanuddin Ulakan yang tersebut ialah berupa sebuah stempel yang diperbuat daripada tembaga tulisan Arab, sebilah pedang, kitab Fathul Wahhab karya Syeikh Abi Zakaria al-Ansari dan khutbah Jumaat tulisan tangan dalam bahasa Arab.

Syeikh Burhanuddin Ulakan yang seorang lagi pula dilahirkan pada 1066 H/1655 M, atau menurut riwayat yang lain dia lahir jauh sebelum tahun yang tersebut itu, kerana pada 1029 H/1619 M, ketika masih kecil telah mengikut kedua-dua orang tuanya pindah ke Sintuk (Pariaman).

Namun yang dibicarakan dalam artikel ini ialah Syeikh Burhanuddin Ulakan ini, iaitu dia adalah murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Syeikh Burhanuddin Ulakan inilah orang pertama menyebarkan Thariqat Syathariyah di Minangkabau.

PENDIDIKAN

Namanya ketika masih kecil ialah Si Pono, ayahnya bernama Pampak. Ayahnya masih beragama Buddha, namun Si Pono dari Sintuk pergi ke Ulakan, pergi belajar kepada Angku Madinah yang berasal dari Aceh. Pada tahun 1032 H/1622 M atas anjuran gurunya, dia melanjutkan pelajaran agama Islam kepada Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri di Aceh. Lalu Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri menukar namanya daripada Si Pono menjadi Burhanuddin. Tiga belas tahun lamanya dia belajar kepada ulama yang wali Allah itu. Ketika belajar berteman dengan beberapa orang, di antaranya Datuk Marhum Panjang dari Padang Ganting Tanah Datar, Tarapang dari Kubang Tiga Belas (Solok) dan lain-lain.

Beliau adalah seorang yang sangat patuh kepada gurunya, hal ini pernah diceritakan oleh Dr. Syeikh Haji Jalaluddin dalam salah satu bukunya sebagai berikut di bawah ini, “Dari sehari ke sehari tumbuhlah kasih sayang, takut dan malu kepada Syeikh tersebut. Pada suatu hari Syeikh itu mengunyah- nguyah sirih. Tiba-tiba tempat kapur sirihnya terlepas dari tangannya jatuh ke dalam kakus. Yang mana kakus (tandas,pen:) itu sangat dalam, telah dipakai berpuluh-puluh tahun”. Tuan Syeikh berkata: “Siapa antara kalian sebanyak ini sudi membersihkan kakus itu sebersih-bersihnya? Sambil untuk mengambil tempat sirih saya yang jatuh ke dalamnya?”.

Ramai murid yang merasa enggan dan malas mengerjakan yang diperintah Syeikh itu. Lantas Burhanuddin bekerja berjam-jam membersihkan kakus itu sehingga bersih dan tempat kapur sirih pun dijumpai, lalu dibersihkannya dan dipersembahkannya kepada Syeikh tersebut. Lantas tuan Syeikh berdoa dengan sepanjang-panjang doa. Selanjutnya Syeikh itu berkata: “Tanganmu ini akan dicium oleh raja-raja, penghulu-penghulu, orang besar di Sumatera Barat dan muridmu tidak akan putus-putusnya sampai akhir zaman, dan ilmu kamu akan memberkati dunia ini. Aku namai kamu Saidi Syeikh Burhanuddin”.

KEMBALI KE MINANGKABAU

Setelah dia berasa ilmu telah banyak dan telah pula mendapat keizinan daripada gurunya, Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, beliau pun kembali ke tempat asalnya. Sebelumnya gurunya berkata, “Pulanglah kamu ke negerimu, ajarkanlah ilmu apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kamu tetap kasih, takut, malu, patuh kepadaku nanti kamu akan mendapat hikmat kebatinan yakni seolah-olah ruhaniyah saya menjelma kepadamu. Kalau kamu berkata, seolah-olah kataku. Kalau kamu mengajar seolah-olah pengajaranku. Bahkan terkadang-kadang rupa jasadmu seolah-olah jasadku. Kalau kamu sudah begitu rupa mudahlah bagi kamu mengajarkan agama Islam kepada siapa pun juga. Yang kamu perdapat itu, itulah yang dikatakan Rabithah Mursyid. Seseorang yang mendapat Rabithah Mursyid orang itu akan terus mendapat taufik dan hidayah Allah. Dan diberi ilmu hikmah, terbuka rahsia Allah dan berbahagialah orang itu dunia akhirat, insya-Allah. Kita hanya bercerai pada lahir, pada batin kita tidak bercerai,” demikian Dr. Syeikh Haji Jalaluddin yang ditulis dengan gaya tasawuf bersifat propaganda.

Prof. Dr. Hamka menulis dalam bukunya Ayahku bahawa Syeikh Burhanuddin Ulakan murid Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri kembali ke kampung halamannya pada tahun 1100 H bersamaan tahun 1680M. Sejarah mencatat bahawa beliau meninggal dunia di Ulakan pada 1111 H atau 1691 M, lalu dimashyurkan oranglah namanya dengan “Syeikh Burhanuddin Ulakan”.

Mengenai riwayat hidup yang pernah diterbitkan, iaitu buah pena Tuan Guru Haji Harun At-Thubuhi Rafinayani. Bahawa dalam buku kecil itu menyebut Syeikh Burhanuddin itu adalah berasal daripada suku Guci. Buya K.H. Sirajuddin Abbas juga menulis demikian. Terakhir sekali tentang tokoh sufi ini dapat pula dibaca dalam tulisan Drs. Sidi Gazalba yang dimuat dalam buku Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam.

KETURUNAN

Menerusi tulisan Dr. Syeikh Haji Jalaluddin, dapat juga disimpulkan keterangan bahawa Syeikh Burhanuddin kembali dari Aceh dengan berjalan kaki. Mula-mula dia sampai ke negeri Tiku, Kabupaten Agam sekarang. Di Tiku itu dia berkahwin dengan seorang perempuan setempat. Dari perkahwinan itu dia mendapat anak lelaki dinamakan anaknya itu dengan “Sidi Abdullah Faqih”,. Beliau ini meneruskan ajaran orang tuanya.

Sidi Abdullah Faqih mendapat anak bernama “Sidi Abdul Jabbar”. Syeikh Abdul Jabbar mendapat anak bernama "Sidi Syeikh IIyas”. Sidi Syeikh Ilyas mendapat anak bernama “Sidi Yusni”. Sidi Yusni adalah murid Dr. Syeikh Jalaluddin dan sangat patuh kepada gurunya. Mungkin ayahnya Sidi Ilyas adalah keturunan Syeikh Burhanuddin Ulakan yang pertama mengamalkan Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, kerana sebelumnya semuanya mengamalkan Thariqat Syathariyah. Diketahui pula bahawa Sidi Syeikh Ilyas tersebut adalah cicit Syeikh Burhanuddin Ulakan, beliau inilah baru mempersatukan antara tarekat dengan ilmu pencak silat, sebagai alat mempertahankan diri.

Manakala yang ditulis oleh Dr. Syeikh Jalaluddin tersebut agak berbeza dengan cerita masyarakat, yang meriwayatkan bahawa Syeikh Burhanuddin Ulakan tidak mempunyai zuriat. Diriwayatkan bahawa ketika dia belajar di Aceh pada suatu hari kerana syahwatnya naik, dia telah memukul kemaluannya sendiri, sehingga kemaluannya mengalami kecederaan dan menyebabkan tidak berfungsi lagi untuk melakukan hubungan seks.

TRADISI HARI RABU AKHIR BULAN SAFAR

Hingga kini kubur Syeikh Burhanuddin Ulakan masih diziarahi orang, lebih-lebih pada hari Rabu akhir bulan Safar. Dr. Syeikh Haji Jalaluddin selaku Ketua Umum Seumur Hidup P.P.T.I (Persatuan Pembela Thariqat Islam) mengajak seluruh pengikutnya setelah selesai Kongres P.P.T.I yang ke-16 mengadakan ziarah ke makam Syeikh Burhanuddin di Ulakan.

Semua mereka mengi'tiqadkan bahawa Syeikh Burhanuddin Ulakan adalah seorang Wali Allah yang banyak karamahnya. Kalau bertawassul kepadanya selalu dimustajabkan. Salah satu tradisi yang terjadi di makam di Ulakan itu yang terkenal sampai sekarang ialah Basapa. Tentang ini kita ikuti tulisan Sidi Gazalba, sebagai berikut, “Syeikh Burhanuddin wafat 10 Safar 1111 Hijrah. Kerana 10 Safar itu tidak tentu jatuh pada hari Rabu, maka ziarah ke makam pembangun Islam di Minangkabau itu yang dilakukan serempak hampir dari tiap pelosok Minangkabau, dilakukan dari hari Rabu sesudah 10 Safar itu setiap tahun.

Berziarah ini terkenal dengan sebutan basapa (bersafar) yang dilakukan serempak oleh puluhan ribu orang sebelum perang Pasifik. Maka jalan di antara Pariaman dan Ulakan penuh oleh iringan orang-orang pulang ziarah, yang jumlah panjangnya sampai kira-kira 10 kilometer. Kaum Muda di Minangkabau menolak basapa. demikian menurut Drs. Sidi Gazalba.

Ramai orang menuduh yang melakukan basapa terutamanya terdiri dari golongan tasawuf, lebih-lebih golongan Thariqat Syathariyah. Akan tetapi kalau kita selidiki lebih jauh, bukti dan kenyataannya bukan golongan Syathariyah saja, namun demikian golongan Thariqat Qadiriyah, golongan Thariqat Naqsyabandiyah, juga pengikut Mazhab Syafie bahkan orang-orang yang mengaku berdasarkan al-Quran dan hadis (tegasnya kaum muda) pun tidak kurang pula mengerjakan basapa di kubur Syeikh Burhanuddin di Ulakan itu.

Upacara basapa/bersafar adalah merupakan tradisi nasional kerana dia juga dilakukan di tempat lain di seluruh Nusantara. Penulis belum yakin bahawa dikeranakan Syeikh Burhanuddin itu wafat hari Rabu bulan Safar dijadikan sebab maka terjadinya basapa. Di Kalimantan Barat misalnya, orang bersafar ke kubur Upu Daeng Menambon di Sebukit Raya (di hulu Mempawah). Orang menduga bahawa Upu Daeng Menambon meninggal dunia pada 16 Safar 1174 H, iaitu tepat pada hari Rabu di akhir bulan Safar. Di Tanjung Katung, Singapura, pada zaman dulu ramai orang mandi-mandi Safar di sana, ini diakibatkan dengan meninggalnya siapa? Dan meninggalnya siapa pula jika dikerjakan perkara itu di tempat lain-lainnya?

Sebenarnya dalam kitab-kitab Islam banyak yang menyebut memang ada dinamakan bala pada akhir Safar. Seumpama Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani menyalin perkataan ulama, yang beliau muat dalam kitabnya Al-Bahyatul Mardhiyah, kata beliau, “Kata ulama disebut dalam kitab Al-Jawahir, diturunkan bala pada tiap-tiap tahun 320,000 (tiga ratus dua puluh ribu) bala. Dan sekalian bala pada hari Rabu yang akhir pada bulan Safar. Maka hari itu terlebih payah daripada setahun”. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani menulis juga seperti demikian di dalam kitabnya, Jam'ul Fawaid.

Demikian juga ulama-ulama lainnya, baik yang berasal dari dunia Melayu mahu pun bukan. Jelas bahawa memang ada ulama yang mengakui pada hari Rabu akhir Safar itu ada bala yang turun. Bahawa Islam meyakini memang ada yang dinamakan bala, ada yang dinamakan taun, ada yang dinamakan wabak dan sebagainya. Sebaliknya sebagai perimbangannya ada yang dinamakan rahmat, ada yang dinamakan berkat, ada yang dinamakan hidayat dan sebagainya.

Tentang bila Tuhan menurunkan yang tersebut itu tiada siapa yang mengetahuinya. Dalam Islam ada nama-nama yang tersebut itu semua, bahkan telah menjadi keyakinan adanya. Sungguh pun turunnya bala, wabak atau sebaliknya tiada siapa yang mengetahuinya. Namun dalam menyambut hari yang bersejarah bolehlah akhir Safar, Rabunya dimasukkan dalam kategori ini ramai orang membuat kaedah-kaedah baru yang kadang-kadang berlebih-lebihan sifatnya. Selalu pula terjadi bidaah dan khurafat yang dicela oleh Islam itu sendiri.

Sebagai contoh, bersuka ria pada akhir Safar itu dengan melakukan mandi-mandi secara berkelompok, berkumpul lelaki dan perempuan adalah satu pekerjaan bidaah mazmumah yang sangat dilarang oleh syarak. Akan tetapi berdoa minta perlindungan daripada bala atau memohon rahmat atau lainnya adalah diajarkan oleh agama Islam. Meminta sesuatu kepada Allah boleh dilakukan setiap saat baik pada akhir Safar atau waktu lainnya lebih-lebih waktu yang dianggap berkat. Doa-doa dan perbuatan meminum air Safar pun tidak pula dapat dinafikan kerana banyak ulama yang telah menulis wafaq Safar itu di dalam kitab-kitab mereka, yang salahnya adalah perbuatan si jahil yang selalu melakukannya berlebih-lebihan.

Hingga di sini penulis tutup mengenai Syeikh Burhanuddin Ulakan, ulama besar mazhab Syafiie, pengikut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, penyebar Thariqat Syathariyah di daerah Minangkabau yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam semata-mata bukan kepentingan lainnya. Usaha-usahanya belakang hari akan diikuti oleh ulama-ulama yang berasal dari Sumatera Barat secara berantai yang tiada akan putus-putusnya hingga waktu sekarang.

Kita mengenali nama-nama popular yang berasal dari Minangkabau di antaranya ialah; Syeikh Ismail bin Abdullah Minangkabau, Syeikh Ahmad Khathib bin Abdul Latif Minangkabau, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli Candung, Syeikh Jamil Jaho, Dr. Syeikh Haji Jalaluddin, Syeikh Jamil Jambek, Dr. Abdul Malik Amrullah, Kiayi Haji Sirajuddin Abbas, Prof. Dr. Hamka dan ramai lagi.


Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi murid Sheikh Abdul Rauf Al-Fansuri  

Posted

Koleksi Tulisan Allahyarham: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
NAMA lengkap ulama yang akan dibicarakan ini iaitu Baba Daud al-Jawi ibnu Ismail ibnu Agha Mustafa ibnu Agha Ali ar-Rumi. Datuk neneknya berasal dari Turki dan lebih jauh ke atas lagi berasal dari Rom.

Salah seorang keturunannya pergi Aceh, selanjutnya ada yang ke Pattani dan Kelantan. Cerita ini penulis peroleh darpada Nik Mustafa bin Haji Abdul Qadir, salah seorang keturunannya di Kota Bharu, Kelantan (1976-1978). Beliau pula mendengar cerita darpada ayahnya, Haji Abdul Qadir bin Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani.

Azyumardi Azra menyebut dalam Jaringan Ulama, (hlm. 210) bahawa adalah salah seorang askar bayaran Turki yang datang dalam jumlah besar untuk membantu Kesultanan Aceh dalam perjuangannya melawan Portugis.

Namun penulis masih meragui pendapat ini kerana di Turki pada zaman yang sama ada seorang tokoh besar Tarekat Qadiriyah bernama Ismail ar-Rumi (wafat 1631 atau 1643 M). Mengenai tahun wafat tersebut, penulis petik dari buku Martin Van Bruinessin berjudul Kitab Kuning (cetakan kedua, hlm.213). Ada kemungkinan Ismail ar-Rumi inikah yang dimaksudkan sebagai ayah Baba Daud al-Jawi itu, atau tokoh lain yang kebetulan nama sama.

Pendidikan

Maklumat terawal mengenai pendidikannya baru diperoleh daripada dua sumber. Sumber pertama berdasarkan pengakuan beliau sendiri, yang ditulis pada bahagian akhir kitab Turjumanul Mustafid, “... sekecil-kecil muridnya dan sehina-hina khadamnya itu, iaitu Daud al-Jawi anak Ismail anak Agha Mustafa anak Agha Ali ar-Rumi...”.

Makna yang dimaksudkan pada kalimat yang tersebut ialah bahawa beliau murid dan khadam kepada Sheikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri.

Sumber yang kedua ditulis oleh murid beliau, Sheikh Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin al-Asyi di dalam salah satu versi Manzarul Ajla ila Martabatil A’la, bahawa Sheikh Arif Billah Baba Daud adalah murid Sheikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Syathariyah Baba Daud al-Jawi menerima baiah daripada Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri itu.

Selain mendapat pendidikan daripada Sheikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, belum ditemui maklumat yang membicarakan pendidikan lanjut Baba Daud al-Jawi yang dibicarakan ini.

Sehingga kini karya yang dapat ditonjolkan sebagai suatu hasil karya hanya sebuah saja. Itu pun hanya sebagai seorang yang menyelesaikan dan membuat tambahan terhadap karya gurunya, Sheikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang tersebut.

Sebagai bukti bahawa kitab Turjumanul Mustafid diselesaikan oleh Baba Daud al-Jawi, beliau tulis pada akhir kitab tafsir itu, “Dan menambahi atasnya oleh sekecil-kecil muridnya ...” .

Manuskrip asli Turjumanul Mustafid karya Sheikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang diselesaikan oleh Baba Daud al-Jawi itu akhirnya dipunyai oleh salah seorang keturunannya di Pattani. Kemudian diserahkan kepada Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Daripada manuskrip itulah yang diproses dan ditashih oleh Sheikh Ahmad al-Fathani yang kemudian dicetak dan disebarkan secara luas.

Hasil cetakan yang diusahakan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani itulah, kitab tafsir itu masih diterbitkan hingga sekarang. Kitab tersebut juga dinamakan Tafsirul Baidhawi asy Syarif, dan dengan nama Tafsir Baidhawi itulah yang paling popular di kalangan masyarakat Alam Melayu. Penerbitan-penerbitan awal Tarjuman al Mustafid karya Sheikh Abdur Rauf al-Fansuri ini tercatat :

a. Cetakan pertama Istanbul (Turki) 1302 H (1884 M)

b. Cetakan pertama Matba’ah Miriyah, Bulaq, Mesir 1303 H (1885 M)

Dalam beberapa terbitan Tarjuman al Mustafid di halaman terakhir, terdapat maklumat bahawa kitab tersebut ditashih oleh tiga orang, iaitu:

a. Sheikh Ahmad al-Fathani, iaitu adalah pentashih yang pertama sekali.

b. Sheikh Idris al-Kalantani. Maksudnya adalah Sheikh Idris bin Husein al-Kalantani, iaitu murid kepada Sheikh Ahmad al-Fathani, yang telah beliau berikan kepercayaan dalam bidang khas pentashihan selanjutnya jika terdapat kekeliruan teknik cetakan dan lain-lain.

Hendaklah diperhatikan bahawa Sheikh Idris al-Kalantani tersebut lain dari Sheikh Idris al-Marbawi yang pernah juga sebagai pentashih Tarjuman al Mustafid pada terbitan-terbitan mutakhir.

c. Sheikh Daud al-Fathani. Maksudnya adalah Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani, juga murid Sheikh Ahmad al-Fathani yang masih ada pertalian keluarga, iaitu orang kepercayaan Sheikh Ahmad al-Fathani sesudah Sheikh Idris al-Kalantani.

Mengenai data kandungan ringkas kitab ini, Sheikh Ahmad al-Fathani menyebut:”…yang diterjemahkan dengan bahasa jawi, yang diambil setengah maknanya dari Tafsir al-Baidhawi…”. Ini bererti Tarjuman al Mustafid bukanlah merupakan terjemah secara keseluruhan Tafsir al-Baidhawi seperti banyak diperkatakan orang.

Pendapat Sheikh Ahmad al-Fathani ini sesuai pula dengan tulisan penyalin pertamanya, iaitu ulama yang dibicarakan ini, Daud al-Jawi bin Ismail yang mengatakan:

“Akan kisahnya yang diambil kebanyakannya daripada Khazin. Terlalu baru Karel A. Steenbrink yang merupakan petikan dari tulisan Petter Riddel, yang mengatakan bahawa “ternyata dasar tafsir ini adalah sebuah terjemahan yang cukup harfiah darpada Tafsir Jalalayn”, ini kerana walaupun Sheikh Ahmad al-Fathani tidak menyebut Tafsir Jalalayn itu, namun kalimat beliau itu telah mewakili bahawa dikarangkannya Tarjuman al Mustafid hanya sebahagiannya saja dari tafsir-tafsir selainnya termasuk Khazin mahupun Jalalayn.

Menurut keterangan beberapa orang keturunan Baba Daud al-Jawi yang berada di Pattani dan Kelantan, selain menyelesaikan karya tersebut, beliau juga menghasilkan beberapa karya yang lain. Namun sampai sejarah ini ditulis, penulis belum menemui karya yang lainnya.

Sebagai kesan daripada pengaruh nama beliau yang diawali dengan ‘Baba’, hingga sekarang dalam seluruh wilayah Pattani apabila seseorang itu membina pondok pengajian, mempunyai pengetahuan agama Islam dan berpengaruh dalam masyarakat disebut ‘Baba’.

Pada mulanya hanya keturunan dan yang ada hubungan keluarga dengan beliau saja yang layak digelar demikian, tetapi akhirnya gelaran itu merata kepada setiap guru pondok yang terpandang atau masyhur.

Salah seorang keturunannya yang menjadi ulama terkenal yang dapat dikesan ialah Sheikh Daud bin Ismail al-Jawi al-Fathani. Namanya dan nama orang tuanya serupa dengan nama datuknya, Baba Daud al-Jawi ibnu Ismail ar-Rumi yang tersebut.

Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani ini adalah saudara sepupu Sheikh Ahmad al-Fathani. Keturunan tersebut dapat dikesan hanyalah yang berada di Mekah, Pattani dan Kelantan, sedang yang di Aceh hingga sekarang penulis belum memperoleh maklumat.

Sampai pada zaman Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani masih ramai keluarganya yang mempunyai kedudukan sebagai pembesar di Turki Uthmaniah. Kekeluargaan tersebut telah dimanfaatkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani dalam pelbagai sektor perjuangannya ketika beliau berada di Turki.

Sebagai catatan, sewaktu penulis dalam menyelesaikan sejarah ini, salah seorang keturunan Baba Daud al-Jawi ibnu Ismail ar-Rumi bernama Hajah Nik Wan Fatimah (Kak Mah) binti Haji Wan Abdul Qadir Kelantan bin Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani, meninggal dunia pada 13 Rabiulakhir 1420 H/26 Julai 1999, hari Isnin, pukul 11 pagi di Kota Bharu, Kelantan.

Sepanjang hayatnya beliau giat mengajar al-Quran dan membuka sekolah untuk mendidik kanak-kanak di rumah kediamannya di Kota Bharu.

Sebagai penutupnya, mengenai Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani dan keturunannya akan dibicarakan lebih lanjut di bawah judul nama beliau pada siri-siri yang berikutnya.

Sheikh Abdus Shamad Al-Falimbani penulis prolifik  

Posted

Koleksi Tulisan Allahyarham: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
Karya Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani tidak sebanyak karya sahabatnya, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Ini kerana Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang. Sedangkan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, mahupun Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari umumnya jauh lebih tua daripada Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani bahkan boleh dijadikan ayahnya.

Walau bagaimanapun, Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani dan Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari terkenal dengan fiqhnya yang berjudul Sabilul Muhtadin.

Sheikh Abdush Shamad al-Falimbani adalah yang paling menonjol di bidang tasauf dengan dua buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang ini ialah Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin.

Seluruh karangannya yang telah diketahui umum seperti di dalam carta.

Penjelasan-penjelasan lengkap mengenai karya-karya beliau boleh dirujuk dalam buku berjudul, Sheikh Abdus Shamad Palembang Ulama Shufi dan Jihad Dunia Melayu, pada halaman 96 hingga 148.

Wafat

Sebagaimana telah terjadi kekeliruan beberapa tulisan mengenai tahun kelahiran Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, demikian halnya juga dengan tahun kewafatannya. Perbahasan mengenai kewafatannya adalah dihuraikan seperti yang berikut di bawah ini.

Dr M. Chatib Quzwain menulis dalam kertas kerja dan bukunya berjudul Mengenal Allah Suatu Studi Mengenal Ajaran Tasauf Sheikh Abdus Shamad al-Palimbani, halaman 180-181: Bahawa dalam tahun 1244 H/1828 M dikatakan umur Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani 124 tahun. Baik pendapat Dr. M Chatib Quzwain mahupun pendapat Dr. Azyumardi Azra perlu disanggah berdasarkan fakta sejarah.

Sebelum mengemukakan hujah, selengkapnya penulis salin di bawah ini. Azra menulis, “Meskipun saya tidak dapat menentukan secara pasti angka-angka tahun di seputar kehidupannya, semua sumber bersatu kata bahwa rentang masa hidup Al-Palimbani adalah dari dasawarsa pertama hingga akhir abad kedelapan belas.

Al-Baythar menyatakan, Al-Palimbani meninggal setelah 1200/1785. Tetapi kemungkinan besar dia meninggal setelah 1203/1789, iaitu tahun ketika dia menyelesaikan karyanya yang terakhir dan paling masyhur, Sayr Al-Salikin. Ketika dia menyelesaikan karya ini, mestinya umurnya adalah 85 tahun.

“Dalam Tarikh Salasilah Negeri Kedah diriwayatkan, dia terbunuh dalam perang melawan Thai pada 1244/1828. Tetapi saya sukar menerima penjelasan ini, sebab tidak ada bukti dari sumber-sumber lain yang menunjukkan Al-Palimbani pernah kembali ke Nusantara. Lebih jauh lagi, waktu itu mestinya umurnya telah 124 tahun terlalu tua untuk pergi ke medan perang.

“Walaupun Al-Baythar tidak menyebutkan tempat di mana Al-Palimbani meninggal, ada kesan kuat dia meninggal di Arabia”.

Tanggapan dari penulis bahawa sumber dari Al-Baythar yang menyebut tahun kewafatan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani 1200 H/1785 M, seperti yang disebut oleh Dr. Azyumardi Azra itu adalah ditolak.

Dengan disebutkannya bahawa Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani wafat tahun 1200 H/1785 M adalah sebagai bukti bahawa Al-Baythar tidak banyak tahu tentang Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani. Bahkan tulisannya sendiri bertentangan antara satu sama lainnya.

Cuba diperhatikan kalimat Dr. Azyumardi Azra dalam buku yang sama halaman 250, “Al-Baythar meriwayatkan, pada 1201/1787 Al-Palimbani mengadakan perjalanan ke Zabid di mana dia mengajar murid-murid terutama dari keluarga Ahdal dan Al-Mizjadi”.

Bagaimanakah ini boleh terjadi, pada tempat lain Al-Baythar mengatakan Al-Palimbani wafat setelah 1200 H/1785 M. Di tempat yang lain disebutnya Al-Palimbani ke Zabid tahun 1201 H/1787 M. Oleh itu persoalan-persoalan lain yang bersumber dari Al-Baythar mengenai Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani yang menyalahi sumber-sumber yang telah dianggap benar oleh tradisi/mutawatir dunia Melayu adalah ditolak juga.

Sumber wafat 1200/1785 M penulis tegaskan adalah tidak tepat kerana menyalahi dengan tulisan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani sendiri. Kitab-kitab yang dikarang/diselesaikan oleh Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani sesudah tahun 1200 H/1785 M itu ialah Risalah Isra’ wa Mi’raj, yang dicatat oleh Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani sendiri selesai menulisnya pada tahun 1201 H, kira-kira bersamaan 1786/87 M. Umumnya, juga diketahui ialah Siyarus Salikin jilid ke-IV, diselesaikan pada malam Ahad, 20 Ramadhan 1203 H di Taif, kira-kira bersamaan tahun 1789 M.

Pendapat Dr. Azyumardi Azra pada kalimatnya, “Ketika dia menyelesaikan karya ini, mestinya umurnya adalah 85 tahun”, adalah tertolak kerana tahun kelahiran Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani yang dikemukakan oleh kedua-dua sarjana tersebut adalah ternyata salah seperti yang telah disebutkan sebelum ini.

Malahan ramai yang menduga bahawa kewafatan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani tahun 1203 H/1789 M. Penulis memang tidak berani hanya dengan menduga apabila tidak cukup bukti. Walau bagaimanapun penulis tetap menolak tahun wafat Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani dalam tahun 1203 H/1789 M yang hanya berdasarkan tahun beliau selesai mengarang Siyarus Salikin itu.

Malah penulis tetap yakin bahawa Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani memang terlibat langsung dalam peperangan di antara Kedah-Patani melawan Siam yang terjadi jauh sesudah tahun 1203 H/1789 M itu. Ini berdasarkan cerita yang mutawatir, dikuatkan sebuah manuskrip salinan Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Terengganu murid Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, telah diketemukan kubur beliau dan lain-lain yang perlu dikaji dengan lebih teliti.

Dr. M. Chatib Quzwain menyebut bahawa kubur Sheikh Abdus Samad al-Falimbani di Palembang, Dr. Azyumardi Azra pula menyebut, “ada kesan kuat dia meninggal di Arabia”, kedua-dua pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Juga bertentangan dengan cerita popular masyarakat Islam di Kedah, di Patani, Banjar, Mempawah/Pontianak dan tempat-tempat lain yang ada hubungan pertalian penurunan keilmuan tradisional Islam dunia Melayu.

Selain itu, bertentangan pula dengan manuskrip Al-Urwatul Wutsqa karya Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani yang disalin oleh Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Terengganu, salah seorang murid Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani. Bertentangan pula dengan pembuktian bahawa diketemukan kubur Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani di perantaraan Kampung Sekom dengan Cenak termasuk dalam kawasan Tiba, iaitu di di Utara Patani.

Penulis tidak pasti sumber manakah yang digunakan oleh Dr. Azyumardi Azra yang menyebut, “ada kesan kuat dia meninggal di Arabia” itu. Sedangkan tulisan penulis dalam majalah Dian tersebut sekali-kali tidak merujuk kepada Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, tetapi ternyata jalan ceritanya adalah sama. Pada waktu itu penulis tidak mengetahui bahawa riwayat tersebut termaktub dalam buku tersebut. Buku tersebut diterbitkan tahun 1968, sedangkan cerita mengenai Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani penulis dengar sejak tahun 1958 lagi.

Kemudian setelah tulisan awal (Dian, 1977) dan tulisan yang kedua (Al-Fathaanah, 1983), kedua-duanya belum begitu banyak dijumpai hujah. Maka tulisan yang seterusnya daripada itu termasuklah tulisan artikel ini, menurut pertimbangan penulis cukup padat dengan pembuktian-pembuktian. Percaya atau tidak terserah kepada penilaian para pembaca yang dapat menggunakan akalnya.

Dalam penyelidikan, apabila pembuktian telah cukup, maka tidak ada alasan untuk kita mempertahankan sesuatu kekeliruan itu. Mahu tidak mahu kita mesti mengikut kebenaran pembuktian. Jika di belakang hari ternyata tulisan penulis keliru, insya-Allah penulis akan mengikut siapa saja yang dapat membetulkannya dengan syarat berdasarkan pembuktian-pembuktian yang cukup kuat pula.

Keturunan

Mengenai keturunan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, maklumat terawal hanya dijumpai dalam karya-karya Sheikh Yasin Padang, bahawa beliau menulis anak Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani bernama Fathimah.

Memperhatikan bahawa ramai ulama Asia Tenggara menerima sanad daripada Fathimah binti Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, bererti beliau ini adalah seorang ulama, walau pun beliau seorang perempuan. Di antara ulama-ulama tanah Jawi sebagai murid Fathimah binti Sheikh Abdus Shamad al- Falimbani ialah Sheikh Azhari bin Abdullah al-Falimbani, Sheikh Nawawi al-Bantani dan ramai lagi.

Walau bagaimanapun sehingga artikel ini ditulis, belum diketahui keturunan Fathimah binti Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani itu, kemungkinan keturunannya berada di Mekah.

Antara kitab karangan Sheikh Abdush Shamad al-Falimbani

1. Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid, 1178 H/1764 M.

2. Risalah Pada Menyatakan Sebab Yang Diharamkan Bagi Nikah, 1179 H/1765 M.

3. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil

Muttaqin, 1192 H/1778 M.

4. Siyarus Salikin ila ‘Ibadati Rabbil ‘Alamin, 1194 H/1780 M-1203 H/1788 M.

5. Al-‘Urwatul Wutsqa wa Silsiltu Waliyil Atqa.

6. Ratib Sheikh ‘Abdus Shamad al-Falimbani.

7. Nashihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu’minina fi Fadhailil Jihadi wa Karaamatil Mujtahidina fi Sabilillah.

8. Ar-Risalatu fi Kaifiyatir Ratib Lailatil Jum’ah

9. Mulhiqun fi Bayani Fawaidin Nafi’ah fi Jihadi fi Sabilillah

10. Zatul Muttaqin fi Tauhidi Rabbil ‘Alamin

11. ‘Ilmut Tasawuf

12. Mulkhishut Tuhbatil Mafdhah minar Rahmatil Mahdah ‘Alaihis Shalatu was Salam

13. Kitab Mi’raj, 1201 H/1786 M.

14. Anisul Muttaqin, manuskrip dalam simpanan penulis.

15. Puisi Kemenangan Kedah.

Sheikh Abdus Shamad Al-Falimbani wafat sebagai syuhada  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

LEMBARAN akhir kitab Siyarus Salikin dinyatakan diselesaikan di Taif pada tahun 1203 Hijrah.
SHEIKH Abdus Shamad al-Falimbani adalah seorang ulama sufi yang agung di Nusantara, beliau sangat anti terhadap penjajah dan ia telah menunjukkan kesanggupan luar biasa untuk berjuang demi ketinggian Islam semata-mata.

Prof. Dr. Hamka menyebut dalam salah satu karangannya, bahawa setelah belajar di Mekah, Sheikh Abdus Shamad Palembang tidak pernah kembali ke tanah airnya Palembang, lantaran bencinya terhadap penjajah Belanda.

Sebagaimana disebutkan bahawa yang sebenarnya menurut khabar yang mutawatir, dan bukti-bukti bertulis bahawa Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani pulang buat kali pertamanya ke Nusantara bersama-sama sahahat-sahabatnya iaitu Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, Sheikh Abdul Wahab Sadenreng Daeng Bunga Bugis, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, dan Sheikh Abdur Rahman al-Masri.

Diceritakan oleh Sheikh Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari dalam Syajaratul Arsyadiyah, bahawa gurunya menasihati mereka jika ke Mesir untuk mendalami ilmu pengetahuan, hal itu akan mengecewakan kerana Sheikh Abdus Shamad dan Sheikh Muhammad Arsyad Banjar itu bukan layak menjadi mahasiswa, akan tetapi layak menjadi mahaguru.

Di Mesir adalah sukar mencari ulama yang lebih tinggi pengetahuannya daripada ulama-ulama yang berasal Jawi itu. Tetapi gurunya tidak melarang maksud suci itu, namun gurunya itu menegaskan jika ke Mesir hanya ingin bertemasya melihat keindahan dan peninggalan-peninggalan kuno khas Mesir, hal itu adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan perbandingan pula.

Sheikh Abdus Shamad dan kawan-kawan dikatakan sempat ke Mesir tetapi bukan belajar di sana melainkan ingin mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan di Mesir ketika itu. Mereka bukan saja ke Kaherah tetapi termasuk beberapa kota kecil, bahkan sampai ke pedalaman dan di hulunya. Banyak madrasah dan sistem pendidikannya menjadi perhatian mereka bahawa mereka bercita-cita menerapkan kaedah Mesir yang agak berbeza dengan kaedah pendidikan di Pattani.

Sekembali dari Mesir, mereka tidak tinggal lama di Mekah mahupun Madinah. Setelah diizinkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman, maka mereka berangkat menuju ke Jeddah. Dari Jeddah mereka menumpang sebuah perahu layar, pulang ke tanah air. Berbulan-bulan di laut sampailah mereka di Pulau Pinang. Mereka kemudian menziarahi Kedah dan Perak, kemudian melalui jalan darat terus ke Singapura.

Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani walaupun telah dekat dengan negerinya Pattani namun beliau tidak pulang tetapi disebabkan semangat setiakawannya, beliau mengikuti teman-temannya ke Singapura.

Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani hanya sampai di Singapura saja, tetapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan beliau menghantar sampai ke Betawi. Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani dan Sheikh Muhammad Arsyad meneruskan pelayaran ke Betawi (Jakarta).

Setelah di Betawi, pada satu hari Jumaat, mereka sembahyang di Masjid Kampung Sawah Jambatan Lima, Betawi. Walaupun masjid itu telah lama didirikan, menurut Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, dan Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari bahawa adalah arah ke kiblat masjid itu tidak tepat sebagaimana semestinya.

Orang yang hadir dalam masjid itu sangat hairan melihat mereka melakukan solat tahiyatul masjid jauh miring dari seperti apa yang dikerjakan oleh orang lain. Lalu ada yang bertanya dan dijawab oleh mereka bahawa arah kiblat menurut biasa itu adalah tidak tepat, dan yang betulnya seperti yang mereka lakukan dan. Maka, berlaku sedikit salah faham antara mereka dan hadirin tersebut.

Dengan tangkas Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari maju kemuka. Ia berdiri di depan sekali, diangkatkannya tangannya ke arah hadirin majlis Jumaat hari itu, sangat aneh dan ajaib sekali tiba-tiba saja yang hadir itu langsung dapat melihat Kaabatullah ke arah lurus tangan Sheikh Muhammad Arsyad itu. Suasana tenang kembali, tiada siapa berani membantah.

Khalayak ramai maklum bahawa orang-orang yang melakukan solat tahiyatul masjid yang berbeza dengan mereka itu adalah para wali Allah yang ditugaskan Wali Quthub Sheikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman yang terkenal itu. Kononnya, mulai hari Jumaat itu arah kiblat diubah atau diperbetulkan dengan dibuat garis merah sebagai tandanya.

Peristiwa itu akhirnya diketahui penguasa Belanda, selaku kuasa penjajah pada zaman itu. Belanda menangkap Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Sheikh Abdul Wahab Bugis dan mereka dituduh sebagai pengacau keamanan. Mereka dibawa ke atas sebuah kapal yang sedang berlabuh di Betawi, di atas kapal itulah mereka disoal, dihujani dengan pelbagai pertanyaan yang sukar dijawab. Akan tetapi pihak Belanda sangat mengagumi pengetahuan mereka sehingga setelah tiga hari tiga malam, barulah mereka dibebaskan begitu saja.

Setelah peristiwa itu barulah mereka kembali ke tempat kelahiran masing-masing. Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani pulang ke Palembang, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari pulang ke Banjar, kemudian Sheikh Abdul Wahab Bugis juga ke Banjar mengikut Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Ramai meriwayatkan cerita yang menarik ketika Sheikh Abdus Shamad berada di negerinya Palembang. Oleh kerana rasa bencinya kepada Belanda, ditambah pula dengan peristiwa di atas kapal itu, beliau bertambah kecewa kerana melihat pihak Belanda yang kafir telah memegang pemerintahan di lingkungan Islam dan tiada kuasa sedikit pun bagi Sultan.

Maka beliau rasa tidak betah untuk diam di Palembang walaupun beliau kelahiran negeri itu. Sheikh Abdus Shamad mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan siapa pun, semata-mata memohon petunjuk Allah dengan melakukan solat istikharah. Keputusannya, beliau mesti meninggalkan Palembang, mesti kembali ke Mekah semula.

Lantaran terlalu anti Belanda, beliau tidak mahu menaiki kapal Belanda sehingga terpaksa menebang kayu di hutan untuk membuat perahu bersama-sama orang-orang yang patuh sebagai muridnya. Walaupun sebenarnya beliau bukanlah seorang tukang yang pandai membuat perahu, namun beliau sanggup mereka bentuk perahu itu sendiri untuk membawanya ke Mekah. Tentunya ada beberapa orang muridnya mempunyai pengetahuan membuat perahu seperti itu.

Ini membuktikan Sheikh Abdus Shamadal-Falimbani telah menunjukkan keteguhan pegangan, tawakal adalah merupakan catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan.

Pulang ke nusantara buat kali kedua

Setelah perahu siap dan kelengkapan pelayaran cukup, maka berangkatlah Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani dari Palembang menuju Mekah dengan beberapa orang muridnya. Selama di Mekah, beliau bergiat dalam pengajaran dan penulisan kitab-kitab dalam beberapa bidang pengetahuan keislaman, terutamanya tentang tasauf, fikah, usuluddin dan lain-lain.

Untuk menunjukkan sikap antinya kepada penjajah, dikarangnya sebuah buku tentang jihad. Buku yang penting itu berjudul Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu’minin fi Fadhail Jihadi fi Sabilillah wa Karamatul Mujtahidin fi Sabilillah.

Kegiatan-kegiatannya di bidang penulisan akan dibicarakan pada bahagian lain.

Di sini terlebih dahulu diceritakan kepulangan beliau ke nusantara untuk kali kedua. Kepulangan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani kali ini tidak ke Palembang tetapi ke Kedah. Saudara kandungnya Sheikh Wan Abdul Qadir bin Sheikh Abdul Jalil al-Mahdani ketika itu ialah Mufti Kerajaan Kedah. Seorang lagi saudaranya, Sheikh Wan Abdullah adalah pembesar Kedah dengan gelar Seri Maharaja Putera Dewa.

Meskipun Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani lama menetap di Mekah, namun hubungan antara mereka tidak pernah terputus. Sekurang-kurangnya mereka berutus surat setahun sekal, iaitu melalui mereka yang pulang selepas melaksanakan ibadah haji.

Selain hubungan beliau dengan adik-beradik di Kedah, Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani turut membina hubungan dengan kaum Muslimin di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman itu hampir semua orang yang berhasrat mendalami ilmu tasauf terutama di sektor Tarekat Sammaniyah, Tarekat Anfasiyah dan Tarekat Khalwatiyah menerima ilmu daripada beliau.

Beliau sentiasa mengikuti perkembangan di Tanah Jawi (dunia Melayu) dengan menanyakan kepada pendatang-pendatang dari Pattani, Semenanjung Tanah Melayu, dan negeri-negeri Nusantara yang di bawah penjajahan Belanda (pada zaman itu masih disebut Hindia Belanda).

Ini terbukti dengan pengiriman dua pucuk surat kepada Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Mataram dan kepada Susuhunan Prabu Jaka atau Pangeran Singasari Putera Amengkurat IV. Surat-surat tersebut jatuh ke tangan Belanda di Semarang (tahun 1772 M).

Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani telah lama bercita-cita untuk ikut serta dalam salah satu peperangan/pemberontakan melawan penjajah. Namun setelah dipertimbangkan, beliau lebih tertarik membantu umat Islam di Pattani dan Kedah melawan keganasan Siam yang beragama Buddha.

Sebelum perang itu terjadi, Sheikh Wan Abdul Qadir bin Sheikh Abdul Jalil al-Mahdani, Mufti Kedah mengirim sepucuk surat kepada Sheikh Abdus Shamad di Mekah. Surat itu membawa maksud agar diumumkan kepada kaum Muslimin yang berada di Mekah bahawa umat Islam Melayu Pattani dan Kedah sedang menghadapi jihad mempertahankan agama Islam dan watan (tanah air) mereka.

Dalam peperangan itu, Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani memegang peranan penting dengan beberapa panglima Melayu lainnya. Ada catatan menarik mengatakan beliau bukan berfungsi sebagai panglima sebenarnya tetapi beliau bertindak sebagai seorang ulama sufi yang sentiasa berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan berselawat setiap siang dan malam.

Banyak orang menuduh bahawa orang sufi adalah orang-orang jumud yang tidak menghiraukan dunia. Tetapi jika kita kaji beberapa biografi ulama sufi, termasuk Sheikh Abdus Shamad yang diriwayat ini adalah orang-orang yang bertanggungjawab mempertahankan agama Islam dan tanah air dari hal-hal yang dapat merosakkan Islam itu.

Golongan ini adalah orang yang berani mati dalam menegakkan jihad fi sabililah. Mereka tidak terikat dengan sanak keluarga, material duniawi, pangkat dan kedudukan dan sebagainya, mereka semata-mata mencintai Allah dan Rasul dari segala apa pun juga.

Kepulangan Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani ke Kedah memang pada awalnya bertekad demi jihad, bukan kerana mengajar masyarakat mengenai hukum-hukum keislaman walaupun beliau pernah mengajar di Mekah. Dipendekkan kisah akhirnya Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani dan rombongan pun berangkat menuju ke Pattani yang bergelar ‘Cermin Mekah’.

Sayangnya kedatangan beliau agak terlambat, pasukan Pattani telah hampir lemah dengan keganasan Siam.

Sementara itu, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung, Terengganu untuk menyusun semula langkah perjuangan.

Pattani telah patah dan kekuatan lenyap dengan itu Sheikh Abdus Shamad pun berkhalwat di salah sebuah masjid di Legor. Ada orang mengatakan beliau berkhalwat di Masjid Kerisik yang terkenal dengan ‘Pintu Gerbang Hang Tuah’ itu.

Para pengikut tasauf percaya di sanalah beliau menghilang diri tetapi bagi kalangan bukan tasauf, perkara ini adalah mustahil dan mereka lebih percaya bahawa beliau telah mati dibunuh oleh musuh-musuh Islam.

Mengenai tahun peperangan yang terjadi antara Kedah dengan Siam, dalam Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah menyebut bahawa kejadian tersebut berlaku pada 1244 H bersamaan dengan 1828 M. Sungguhpun demikian, seorang ahli sejarah Kedah, Hj. Wan Shamsuddin, berpendapat bahawa kemuncak peperangan terjadi ialah pada 1254 H/1838 M, iaitu 10 tahun kemudian dari yang disebut oleh Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah itu. Oleh itu, yang mana yang lebih tepat antara 1244 H/1828 M atau 1254 H/1838 M, perlu kepada penyelidikan lanjut.

Kesimpulannya, kembalinya Sheikh Abdus Shamad al-Falimbani untuk kali yang kedua itu adalah juga merupakan tahun kepulangannya beliau ke rahmatullah sebagai seorang ‘syuhada’.


Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani ulama sufi penegak jihad  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
Bahagian (1)

Sejarah mengenai Syeikh Abdus Shamad ini terlalu banyak panjang untuk dibincangkan, sama ada mengenai asal-usul beliau, pendidikan, karya-karya, keturunan dan sebagainya.

Oleh itu, artikel ini merupakan bahagian pertama yang hanya meliputi pengenalan awal mengenai nama ayah dan pendidikan beliau sahaja. Selebihnya akan dibincangkan pada bahagian selanjutnya.

Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, pertama kali penulis perkenalkan dalam majalah Dian bilangan 100, Ogos 1977. Sumber awal yang dibicarakan sebahagian besar adalah berdasarkan cerita yang mutawatir yang didengar di Kepulauan Riau, Patani dan Kalimantan Barat. Yang bersumberkan bahan bertulis hanyalah berdasarkan berbagai-bagai edisi cetakan karyanya, maupun manuskrip simpanan penulis yang dipusakai dari Syeikh Ahmad al-Fathani.

Bahan itulah sebagai dasar utama penulis melakukan penyelidikan sehingga tulisan penulis dimuat dalam majalah Dian itu.

Terdapat banyak kisah yang ditulis oleh sarjana tempatan dan luar negeri tentang ulama yang berasal dari Palembang, Sumatera ini. Antaranya artikel penulis dalam majalah Dian tersebut, Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karya Muhammad Hassan bin Dato’ Kerani Muhammad Arsyad (Dewan Bahasa dan Pustaka,1968), Syamsuddin bin Siddiq yang membuat tesis tentang Hidayatus Salikin, dan Dr. Mahmud Saedon bin Awang Othman dalam kertas kerjanya untuk Seminar Sufi Peringkat Kebangsaan.

Malahan penulis sendiri menerbitkan sebuah buku kecil berjudul Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani,Shufi Syahid fi Sabilillah (1983).Setelah itu menyusul pula buku Mengenal Allah Suatu Studi Mengenal Ajaran Tasawuf Syeikh Abdus Shamad al-Palimbani oleh Dr.M.Chatib Quzwan(1985). Dan berbagai-bagai buku lain, terakhir sekali buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII oleh Dr. Azyumardi Azra, tahun 1994.

Bagi penulis keseluruhan buku mengenai Syeikh Abdus Shamad yang diproses oleh para sarjana itu tidak banyak diperoleh bahan baru, kerana apa yang mereka bicarakan hanyalah berdasarkan tulisan yang telah ada dan tidak menemukan karya-karya Syeikh Abdus Shamad yang belum dibicarakan selama ini.

Menurut penelitian penulis, ada yang dibicarakan juga banyak bersimpangsiur dan terdapat banyak kekeliruan. Oleh itu penulis muncul kembali dengan buku Syeikh Abdus Shamad Palembang Ulama Shufi Dan Jihad Dunia Melayu terbitan pertama Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996. Dalam buku tersebut di beberapa halaman adalah sanggahan dengan tujuan untuk perbandingan, demi lebih meluruskan jalan sejarah yang sebenarnya.

Mengenali nama ayahnya

Terdapat banyak percanggahan berkenaan nama ayah kepada ulama ini. Pada penyelidikan awal, penulis menemui nama orang tua Syeikh Abdus Shamad Falimbani itu adalah Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani dan Faqih Husein al-Falimbani. Maka dalam penyelidikan selanjutnya, penulis jumpai pula nama ayahnya selain Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani dan Faqih Husein al-Falimbani itu. Nama-nama lain itu ialah: Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani. Maklumat ini pertama sekali penulis jumpai hanya pada Hidayatus Salikin terbitan Al-Ahmadiah Press, Singapura, tanpa menyebut tahun cetakan, berdasarkan satu naskhah yang dijumpai di Banjar.

Pada cetakan itu pentashhihnya juga disebutkan ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani sebagaimana cetakan-cetakan lainnya. Sedangkan Hidayatus Salikin terbitan lainnya tidak menyebut nama orang tua Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani itu. Hal ini bersamaan pula dengan manuskrip salin semula judul Zahratul Murid yang terdapat di Pusat Islam Malaysia. Manuskrip Zahratul Murid yang ada dalam simpanan penulis juga menyebut nama orang tuanya Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani.

Tetapi dalam karya beliau judul yang sama, salinan Hj. Muhammad Husein bin Abdul Latif (Tok Kelaba al-Fathani) menyebut bahawa nama orang tua Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ialah Syeikh Abdullah al-Jawi al-Falimbani, tidak Abdur Rahman al-Falimbani al-Jawi dan tidak pula dua nama yang terdahulu (Faqih Husein al-Falimbani dan Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani).

Manuskrip Zahratul Murid yang tersimpan di Muzium Nasional Jakarta, nampaknya serupa dengan salinan Tok Kelaba al-Fathani, iaitu orang tuanya bernama Abdullah al-Jawi al-Falimbani.

Nama ayah Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dinyatakan ialah Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani, juga tersebut pada cover cetakan kitab itu oleh Matba’ah at-Taraqqil Majidiyah al-‘Itsmaniyah, Mekah, tahun 1331 H/1912 M, ditashhih oleh Syeikh Idris bin Husein al-Kalantani, iaitu murid kepercayaan Syeikh Ahmad al-Fathani. Dipercayai ada cetakan yang lebih awal dari cetakan ini yang diusahakan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani yang dicetak oleh Matba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah dalam tahun 1300 H/1882 M.

Juga nama ayahnya Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani tersebut pada mukadimah risalah Ilmu Tasauf, manuskrip koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia. Nama Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani juga disebut pada banyak halaman dalam karya Syeikh Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadani (Padang) berjudul Al-‘Iqdul Farid min Jawahiril Asanid dan Balughul Amani.

Nama ayah Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani adalah Syeikh Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani, dari sumber Melayu sendiri selain sumber-sumber yang penulis sebutkan di atas. Juga disebut oleh salah seorang murid beliau bernama Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Terengganu, dalam salah sebuah salinan karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani. Tokoh tersebut sangat banyak membuat salinan pelbagai judul manuskrip.

Berbeza

Susur galur keturunan Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani sampai saat ini baru dijumpai dua sumber yang agak lengkap walaupun antara kedua- duanya sangat berbeza. Kedua-dua sumber itu ialah: Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, yang mengemukakan bahawa Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani bin Syeikh Abdul Jalil bin Syeikh 'Abdul Wahhab bin Syeikh Ahmad al-Mahdani.

Dalam Bulughul Maram karya Syeikh Muhammad Yasin Padang pula dijumpai bahawa Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani bin Abdur Rahman bin Abdullah bin Ahmad al-Falimbani. Namun pada beberapa halaman lain oleh pengarang dalam buku yang sama dinyatakan: Syeikh Abdus Shamad bin Abdur Rahman bin Abdul Jalil al-Falimbani. Penulis tidak dapat mengesan dengan pasti apa sebab persoalan ini boleh berlaku, nama ayahnya berbeda-beda dan nama-nama ayah ke ayah pula terjadi demikian seperti yang telah disalinkan di atas.

Nama yang digunakan di makam yang terletak di Tanjung Pauh, Jitra, Daerah Kubang Pasu, Kedah ialah Syeikh Abdul Jalil, bukan nama yang lainnya. Sungguh pun di makamnya memakai nama Syeikh Abdul Jalil, namun jika diperhatikan dengan perbandingan ternyata jumlah maklumat yang menyebut nama ayah beliau Abdur Rahman al-Jawi al-Falimbani lebih banyak dari nama-nama lain seperti yang disebutkan di atas.

Selama ini semua penulis hanya mengenal bahawa di hujung nama Syeikh Abdus Shamad biasa ditambah dengan perkataan ‘al-Falimbani’, iaitu yang dinisbahkan/dibangsakan bahawa beliau berasal dari Palembang. Akan tetapi dalam sebuah manuskrip al-‘Urwatul Wutsqa karya beliau, ternyata beliau menyebut di hujung namanya dengan ‘al-Fathani’.

Pada beberapa halaman al-‘Iqdul Farid, Syeikh Yasin Padang menyebut di hujung nama beliau dengan ‘al-Asyi asy-Syahir bil Falimbani’, yang maksudnya bahawa dinisbahkan/dibangsakan berasal dari Aceh yang masyhur berasal dari Palembang.

Pendidikan

Syeikh Abdus Shamad mendapat pendidikan asas dari ayahnya sendiri, Syeikh Abdul Jalil, di Kedah. Kemudian Syeikh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patani lah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman sistem pondok secara yang lebih mendalam lagi.

Mungkin Abdus Shamad dan saudara-saudaranya Wan Abdullah dan Wan Abdul Qadir telah memasuki pondok-pondok yang terkenal, antaranya ialah Pondok Bendang Gucil di Kerisik, atau Pondok Kuala Bekah atau Pondok Semala yang semuanya terletak di Patani.

Di antara para gurunya di Patani, yang dapat diketahui dengan jelas hanyalah Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok. Demikianlah yang diceritakan oleh beberapa orang tokoh terkemuka Kampung Pauh Bok itu (1989), serta sedikit catatan dalam salah satu manuskrip terjemahan Al-‘Urwatul Wutsqa, versi Syeikh Abdus Shamad bin Qunbul al-Fathani yang ada dalam simpanan penulis. Kepada Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok itulah sehingga membolehkan pelajaran Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dilanjutkan ke Mekah dan Madinah. Walau bagaimana pun mengenai Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani belajar kepada Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani itu belum pernah ditulis oleh siapa pun, namun sumber asli didengar di Kampung Pauh Bok sendiri.

Sistem pengajian pondok di Patani pada zaman itu sangat terikat dengan hafalan matan ilmu-ilmu Arabiyah yang terkenal dengan ‘llmu Alat Dua Belas’. Dalam bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan fiqh menurut Mazhab Imam Syafie. Di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam/usuluddin menurut faham Ahlus Sunah wal Jamaah yang bersumber dari Imam Syeikh Abul Hasan al-Asy’ari dan Syeikh Abu Mansur al-Maturidi.

Setelah Syeikh Abdus Shamad banyak hafal matan lalu dilanjutkan pula dengan penerapan pengertian yang lebih mendalam lagi. Sewaktu masih di Patani lagi, Syeikh Abdus Shamad telah dipandang alim, kerana beliau adalah sebagai kepala thalaah (tutor), menurut istilah pengajian pondok. Namun ayahnya berusaha mengantar anak-anaknya melanjutkan pelajarannya ke Mekah. Memang merupakan satu tradisi pada zaman itu walau bagaimana banyak ilmu pengetahuan seseorang belumlah di pandang memadai, jika tak sempat mengambil barakah di Mekah dan Madinah kepada para ulama yang dipandang Wali Allah di tempat pertama lahirnya agama Islam itu.

Keturunan

Mengenai pengajiannya di Mekah dan Madinah sumber yang paling pertama diketahui ialah tulisan Syeikh Abdur Rahman Shiddiq, keturunan Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, ditulisnya dalam Syajaratul Arsyadiyah. Menurut beliau, bahawa Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, belajar di Mekah sekitar 30 tahun dan di Madinah 5 tahun bersama kawan-kawannya. Mereka ialah Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari penyusun kitab Sabilul Muhtadin yang terkenal, Syeikh Abdul Wahab Pang-kajene (Sidenreng Daeng Bunga Wardiah) Bugis, Syeikh Abdur Rahman al-Masri, Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari, Syeikh Muhammad Ali Aceh, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan ramai lagi.

Sahabat-sahabat Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani sewaktu melanjutkan pelajaran di Mekah selain yang tersebut itu sangat ramai, di antara nama mereka telah penulis sebut dalam buku Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin. Mengenai para gurunya di Mekah, selain yang diketahui umum, dalam sebuah manuskrip disebutkan bahawa Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani pernah belajar daripada Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh di Mekah. Para ulama besar yang pernah mendidik Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani selama berada di Mekah dan Madinah selain yang tersebut dapat dirujuk kepada buku penulis Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari ... tersebut di atas, lihat hlm. 14-15, sanad-sanadnya dari hlm. 16 sampai 27. Namun masih ada beberapa guru Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang berasal dari Palembang dan sanad beberapa ilmu yang tidak tersebut dalam buku penulis itu. Hal ini kerana ada beberapa ilmu yang mereka tidak belajar secara bersama-sama.

Menurut Syeikh Yasin Padang dalam beberapa bukunya yang telah disebutkan, bahawa hampir semua ilmu nampaknya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani menerima dari al-Mu’ammar Aqib bin Hasanuddin bin Ja’far al-Falimbani. Ulama yang berasal dari Palembang ini tinggal di Madinah. Beliau berguru dengan ramai ulama, namun di antara gurunya termasuklah ayah saudaranya bernama Thaiyib bin Ja'far al-Falimbani. Thaiyib bin Ja’far belajar dengan ayahnya Muhammad bin Badruddin al-Falimbani.

Tulisan Syeikh Yasin Padang yang mengatakan Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani belajar dengan Syeikh Muhammad Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani itu bertentangan dengan tulisan Syeikh Muhammad Azhari ibnu Abdullah al-Jawi al-Falimbani. Kenyataan ulama ini ialah, “... telah mengambil talqin zikir ini oleh faqir Muhammad Azhari ibnu Abdillah al-Falimbani. [Ia] mengambil daripada asy-Syeikh Abdullah bin Ma’ruf al-Falimbani, [Ia] mengambil daripada asy-Syeikh Muhammad Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani, [Ia] mengambil daripda asy-Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ...”.

Jika kita berpegang kepada Syeikh Yasin Padang bererti Syeikh Abdus Shamad adalah murid Syeikh Muhammad Aqib. Sebaliknya jika kita berpegang kepada Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah bin Muhammad Asyiquddin bin Safiyuddin Abdullah al-Alawi al-Husaini al-Falimbani, bererti Syeikh Abdus Shamad adalah guru kepada Syeikh Muhammad Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani.


Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok  

Posted

Koleksi tulisan allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah
RIWAYAT hidup ulama yang diperkenalkan ini, buat pertama kalinya pernah penulis muat dalam majalah Al-lslam, November dan Disember 1989 di bawah judul, Tabaqat Para Ulama Patani.

Mengenai nama ulama ini bermula diketahui dari beberapa buah kitab karya ulama-ulama dunia Melayu, di antaranya dalam kitab Kaifiyat Khatamil Quran tersebut nama Syeikh Muhammad Shalih bin Abdur Rahman al-Jawi al-Fathani yang berasal dari Kampung Pauh Bok. Beliau ini adalah salah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah termasuk salah seorang murid beliau.

Dalam kitab Lum’atul Aurad karya Syeikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan al-Kalantani menyebut, beliau mengambil ijazah doa Hizbul Bahri dari Syeikh Abdullah bin Muhammad Shalih, ulama ini juga berasal dari Kampung Pauh Bok Fathani.

Salah sebuah manuskrip karya Abdur Rauf bin Abdul Ma’ruf al-Jawi al-Fathani, juga berasal dari Kampung Pauh Bok. Beliau adalah murid juga kepada Syeikh Muhammad Shalih bin Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok yang tersebut di atas.

Salah sebuah di antara manuskrip Al-‘Urwatul Wutsqa karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ditulis dalam bahasa Melayu, beliau menamakan dirinya dengan Lebai Abdus Shamad al-Jawi al-Fathani, bahawa beliau menerima talqin bai’ah zikir daripada Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani.

Nama Syeikh Abdur Rahman bin Syeikh al-Imam Abdul Mubin al-Fathani terdapat pula dalam sebuah manuskrip nombor kelas MI 697 halaman 30, bahawa beliau berasal dari Kampung Pauh Bunga, iaitu nama lain untuk Kampung Pauh Bok. Dalam kitab Fatihatul Kubra karya Syamsuddin al-Bahri bin Abdul Karim bin Umar al-Fathani, terdapat nama Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani yang digandingkan dengan nama Syeikh Hamzah (maksudnya Syeikh Hamzah al-Fansuri) dan Syeikh Abdul Qadir al-Jilani.

Mengenai Syeikh Imam Lebai Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani, iaitu ayah Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok, telah ditemui beberapa buah karyanya. Sebuah di antaranya disalin oleh Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok bertarikh 1121 H/1709 M. Selanjutnya adik-beradik Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok dikenali dengan Syeikh Abdullah bin Syeikh Imam Lebai Abdul Mubin, beliau adalah penyusun kitab berjudul Tanbihul Ghafilin yang diselesaikan pada 1184 H/1770 M.

Kitab ini masih tersebar di pasaran kitab sampai sekarang. Manuskrip salinan semula kitab ini sangat banyak, salah sebuah daripadanya terdapat salinan Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif al-Fathani/Tok Kelaba.

Penyelidikan berjalan terus, akhirnya penulis berhasil menemui sebuah hikayat mengenai beliau yang ditulis oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Hikayat tersebut diberi judul Hikayat Wali Allah Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani.

Catatan terlengkap datuk nenek ulama ini hingga sampai kepada Syeikh Wan Muhammad Arifin Syah al-Jarimi al-Fathani ditulis oleh Haji Abdul Mubin al-Fathani bin Muhammad Thaiyib. Yang terakhir, penulis peroleh salasilah keturunan adik perempuan Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani di Brunei Darussalam.

Dari semua maklumat tersebut, dapat disimpulkan bahawa Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok adalah seorang ulama Fathani Darus Salam yang terkenal zaman dahulu, namun penulisan biografi beliau secara lengkap memang belum pernah dilakukan.

Kesimpulan lain pula bahawa sebelum kemunculan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani sebagai seorang ulama yang menghasilkan karya yang banyak di Patani, telah muncul beberapa orang ulama yang menulis kitab. Bahawa tahun-tahun penulisan pada peringkat awal ulama-ulama berasal dari Patani dapat disejajarkan dengan penulisan ulama-ulama Aceh di abad ke 16-17.

Asal usul

Nama lengkap yang dapat dicatat ialah Syeikh Wan Abdur Rahman bin Syeikh Wan Abdul Mubin III bin Syeikh Wan Muhammad Jailani bin Syeikh Muhammad Masari bin Syeikh Wan Hamzah bin Syeikh Wan Abdul Mubin (Pertama) bin Syeikh Wan Abdul Jabbar bin Syeikh Wan Muhammad Arifin Syah al-Jarimi al-Fathani.

Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani pada mukadimah hikayat mengenai ulama ini menulis, “... Ada pun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata hamba yang faqir yang mempunyai taqsir, iaitu Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris Kerisik al-Fathani atau Kuala Bekah namanya pada masa dahulunya ...Ada pun Tok Nyang Syeikh Pauh Bok asalnya Arab Hadhrami datang berniaga singgah di pantai Fathani. Maka berlayar mengikut tali sungai kecil hingga sampailah ke Kampung Pauh Bok. Dapatlah di situ zuriat yang bertuah namanya Abdur Rahman. Bolehlah dikatakan dia jadi Auliya’ Allah”.

Oleh sebab salasilah yang sahih tentang datuk-nenek Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sampai kepada Syeikh Muhammad ‘Arifin Syah, maka tidak jelas siapakah yang pertama datang ke Pauh Bok seperti yang terdapat pada hikayat yang ditulis oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani itu, oleh itu disimpulkan bahawa datuk-neneknya memang berasal dari Arab Hadhrami.

Adik beradik Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok ada 11 orang, selanjutnya dapat dirujuk pada buku penulis berjudul Penyebaran Islam & Salasilah Ulama Sejagat Dunia Melayu, PENGENALAN Siri ke-4, hlm. 11-12.

Pendidikan

Memperhatikan tahun Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani menyalin karya ayahnya tahun 1121 H/1709 M, maka dapat diandaikan bahawa beliau hidup sezaman dengan Syeikh Abdul Malik Terengganu (Tok Pulau Manis).

Dipercayai Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri Syeikh Abdul Mubin III bin Muhammad Jailani, seorang ulama yang mengasaskan Pondok-pengajian Pauh Bok yang banyak mengkaderkan umat sehingga keluar sebagai ulama-ulama besar.

Pondok Pauh Bok yang tersebut adalah merupakan pondok pengajian Islam tua di Patani yang masih dapat dibuktikan beberapa kesan peninggalannya sampai sekarang ini.

Ada pun pondok-pondok lain di Patani, baik yang jauh lebih awal mahupun yang sezaman dengan Pondok Pauh Bok sukar dibuktikan peninggalan-peninggalannya.

Pondok Pauh Bok di antara dua institusi pengajian pondok yang masih dapat dikesan, yang satu lagi ialah Masjid Telok Manok bekas Pondok-pengajian Wan Husein al-Aidrus. Kedua-duanya tidak kalah kemasyhurannya dengan institusi pengajian di Aceh yang dijalankan oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri atau dengan ulama-ulama yang sezaman dengannya.

Institusi sistem pengajian Pondok Pauh Bok, Patani sangat menarik untuk dibincangkan selanjutnya.

Selain mendapat pendidikan dari ayahnya sendiri, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok belajar juga kepada beberapa orang ayah saudaranya, iaitu Syeikh Wan Muhammad Shalih, Syeikh Wan Abbas dan Syeikh Wan Muhammad Yunus.

Setelah ilmunya cukup banyak yang diperoleh di Pondok Pauh Bok, semuanya dari golongan keluarga terdekat, maka beliau melanjutkan pelajarannya ke Mekah. Tidak jelas kepada siapa beliau belajar di Mekah, tetapi diriwayatkan selanjutnya ketika belajar di Madinah, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok bersahabat dengan Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Sammani, atau yang terkenal dengan Syeikh Saman (1130 H/1717 M -1189 H/1775 M) itu.

Disebabkan tawaduknya, setelah Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Samman itu muncul sebagai Mujaddid dan Syeikh Mursyid Kamil Mukammil dalam Thariqat Samaniyah, lalu Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok menerima baiah Tarekat Samaniyah kepada ulama tersebut, walau pun beliau jauh lebih tua daripada Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Penulis lebih meyakini bahawa selama belajar di Madinah, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok lebih banyak belajar kepada Syeikh Mustafa bin Kamaluddin al-Bakri (lahir 1099 H/1688 M, wafat 1162 H/1749 M), jika dibandingkan dengan Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman.

Syeikh Mustafa bin Kamaluddin al-Bakri adalah guru bagi Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman itu. Pada naskhah karya ayahnya yang disalin olehnya ada dicatat bahawa ayahnya Syeikh Abdul Mubin dan beliau sendiri adalah murid Syeikh Ibrahim Tok Hasan al-Kurani al-Madani, mungkin maksudnya ialah Syeikh Ibrahim al-Kurani (lahir 1023 H/1614 M, wafat 1102 H/1690 M).

Mungkin Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok belajar kepada Syeikh Ibrahim al-Kurani itu dalam masa penghujung hayat ulama itu, dan Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok ketika itu masih sangat muda.

Jadi jika berdasarkan ini, bererti Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sempat hidup sezaman dengan Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Mungkin beliau berumur panjang sehingga sempat pula belajar kepada Syeikh Mustafa bin Kamaluddin al-Bakri dan sempat pula menuntut bersama Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman yang jauh lebih muda daripada beliau. Wallahu a’lam.

Aktiviti

Diriwayatkan bahawa Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sebelum pulang ke kampung halamannya, beliau pernah mengajar di Masjid an-Nabawi Madinah, juga pernah mengajar di Masjidil Haram Mekah. Jika riwayat ini adalah benar, bererti beliau adalah orang Melayu yang pertama pernah mengajar di Masjid an-Nabawi Madinah, bahkan hingga kini memang belum diketahui orang Melayu selain beliau yang pernah mengajar di masjid tersebut.

Ada pun Masjidil Haram Mekah memang ramai ulama yang berasal dari negeri-negeri Melayu yang pernah mengajar di sana.

Selain itu, sebelum Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani tinggal menetap di Pauh Bok, beliau ditugaskan oleh sahabatnya berkali-kali pulang balik dari tanah Jawi ke Mekah-Madinah, selain membawa jemaah haji, sekali gus menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kaedah Tarekat Khalwatiyah-Sammaniyah.

Pada waktu menjalankan tugas-tugas itulah, dipercayai bahawa Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok berkunjung di banyak tempat dalam alam Melayu.

Tempat-tempat yang dapat diketahui pernah dikunjunginya ialah Terengganu, Kelantan dan Brunei. Oleh sebab itulah barangkali anak saudaranya bernama Haji Wan Sulaiman sebagai khadamnya memperoleh anak di Kampung Tendong, Patani, namanya Haji Wan Muhammad, di Kampung Ibai, Terengganu, namanya Wan Ismail, anaknya di Brunei bernama Pehin Orang Kaya Di Gadong Wan Syihabuddin (Shahbuddin) dan Wan Radhiah.

Ini kerana di Brunei, Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok sempat mengajar masyarakat di sana, sehingga beliau digelar oleh masyarakat dengan ‘Tok Lubuk’. Gelaran ini barangkali kerana berasal dari perkataan ‘Pauh Bok’ itu.

Berapa lama Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok berulang alik dari Mekah-Madinah ke tanah Jawi mengurus jemaah haji tersebut tidak diketahui dengan pasti, pekerjaan itu dihentikan setelah beliau tetap mengajar di Pondok Pauh Bok sebagai pengganti tugas ayahnya Syeikh Abdul Mubin III al-Fathani, pengasas pondok itu.

Setelah tetap mengajar di satu institusi pondok, maka terkenallah beliau sebagai seorang Wali Allah yang sangat banyak karamah lalu digelar dengan Tok Nyang Wali Allah Perobok atau Tok Nyang Perobok atau Tok Perobok saja. Murid beliau pula sangat ramai.

Karya-karya

Di dalam buku penulis, Manhalus Shafi Syeikh Daud Al-Fathani dijelaskan bahawa kitab Manhalus Shafi selain dikatakan sebagai karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, juga dikatakan sebagai karya Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok.

Selain Manhalus Shafi, terdapat karya-karya beliau yang lain, yang telah dikenal pasti ialah: Mir-atul Haq, judul terjemahan beliau sendiri ialah Cermin Yang Sebenar-benarnya. Kitab ini telah disalin oleh salah seorang keturunan Syeikh Abdul Mubin yang pada kulit mukanya beliau buat catatan, “Pada bulan Muharam sanah 1407 Hijrah mula menulis kitab ini oleh keturunan Tok Nyang Syeikh Perobok, selamat sempurnanya, wassalam”.

Kandungan kitab Mir-atul Haq karya Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok ialah mengenai ilmu tasawuf. Di dalam kitab tersebut beliau menyebut beberapa buah kitab yang telah beliau rujuk di antaranya Kitab Tasawuf karya Syeikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi, kitab Wahdatul Wujud karya Syeikh Abdul Qadir al- Jilani dan Asrarul Insan karya Syeikh Nuruddin ar- Raniri.

Pada akhir karyanya beliau juga menyebut nama gurunya, juga guru kepada ayahnya iaitu Syeikh Ibrahim Tok Hasan al-Kurani al-Madani.

Ada sebuah lagi karya Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok, manuskrip asli tulisan tangan beliau ada dalam simpanan penulis. Kitab tersebut membahas secara mendalam pelbagai aspek tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab manuskrip tersebut tidak lengkap, maka tahun selesai penulisan belum diketahui. Penulis belum mengetahui di mana tersimpan manuskrip karya akidah tersebut, selain manuskrip yang telah penulis punyai itu.

Penulis belum mendapat maklumat apakah karya tersebut pernah diterbitkan atau pun belum pernah diterbitkan. Namun dugaan penulis kuat mengatakan bahawa kitab yang tersebut memang belum pernah dilakukan penyalinan semula, demikian juga tentang penerbitannya berupa bahan cetakan.

Sebuah karya beliau yang bercorak wasiat mengenai pengamalan tasawuf, diberi judul oleh penyalin bernama Ibnu Qaim Abdus Shamad, judulnya dapat diketahui pada salinan ialah Wasiat Syeikh Abdur Rahman Ibnu Haji Abdul Mubin Kepada Segala Muridnya. Tarikh wasiat dan selesai penyalinan tidak terdapat.

Sesudah wasiat, dilampirkan pula satu judul yang dinamakan Kaifiyat Khalwat. Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok memulai penulisan mengenai tatacara khalwat, katanya, “Hendaklah diperbuat peti sekadar setinggi berdiri dan beserta sekadar duduk bersila. Dan orang yang hendak masuk khalwat itu dibiasakan dirinya itu menjauh daripada orang barang setengah tahun supaya jinak hati itu serta dengan mujahadah. Dan dikurangkan makannya, sedikit-dikit minum pun dikurang juga”.

Sekian banyak karya dalam bahasa Melayu yang telah dijumpai, dalam pengamatan penulis, naskhah yang dibicarakan ini pada bahasan khusus mengenai tatacara mengerjakan khalwat nampaknya adalah yang paling lengkap.

Beberapa perkara yang dibahas di antaranya belum pernah dijumpai dalam kitab-kitab selainnya. Di dalam risalah tersebut termuat pula satu cara sembahyang sunat yang dinamakan Sunat al-Maqam Mutawajjihan wa Taqarruban ilallah.

Diiringi risalah selanjutnya merupakan ijazah dari Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok kepada murid kesayangannya bernama al-Haji Ahmad ibnu Muhammad Shalih al-Haji Abdus Shamad. Pada mukadimah risalah, setelah puji-pujian dan selawat dinyatakan, "Ada pun kemudian dari itu, maka bahawasanya saudara pada Allah yang berpegang dengan qalallah (maksudnya firman Allah) yang beroleh taufik, lagi fana ia pada mengasihi Allah, iaitu Tuan Haji Ahmad ibnu Muhammad Shalih al-Haji Abdus Shamad, sesungguhnya telah mengambil talqin zikir dan bai'ah dari fakir yang hina, lagi jadi khadam segala faqir, iaitu Haji Abdur Rahman anak Imam Abdul Mubin Pauh Bok ...”.

Selanjutnya setelah selesai doa dalam bahasa Arab dinyatakan, “Mudah-mudahan diampuni (oleh) Allah ia dan dua ibu bapanya, dan disucikan ia akan rahsianya, dan segala gurunya, dan segala saudaranya, dan yang mengikutnya, dan bagi sekalian Islam, Amin”.

Setelah itu disambung dengan salasilah dimulai dari nama sahabat dan guru beliau, ialah Quthbul Akwan Muhammad, anak Abdul Karim al-Madani asy-Syahir bis Samman.

Pada akhir risalah dicatatkan bahawa Haji Ahmad ibnu Muhammad Shalih itu wafat pada hari Rabu empat likur bulan Rejab 1258 H/1842 M. Risalah terakhir diselesaikan penyalinan pada hari Isnin, 12 Ramadan 1258 H/1842 M.

Setelah penulis membanding karya-karya pendek Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani yang dikumpulkan dalam satu manuskrip tersebut, penulis berkesimpulan bahawa cara penulisan demikian pernah dilakukan oleh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i dan Syeikh Yusuf Tajul Khalwati.

Kemungkinan model penulisan kedua-dua ulama itu mempunyai kesan tersendiri terhadap Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani. Mengenai kandungan dalam karya sufi keseluruhannya juga tidak banyak perbezaan antara ulama-ulama yang berasal dari Aceh, Bugis dan Patani itu.

Keturunan dan murid

Mengenai keturunan Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok belum banyak diperoleh keterangan. Namun yang dapat diketahui ada dua orang, ialah Syeikh Muhammad Shalih dan Syeikh Ahmad.

Syeikh Muhammad Shalih bin Abdur Rahman Pauh Bok tinggal di Mekah. Beliau adalah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Kedua yang bernama Syeikh Ahmad Pauh Bok juga seorang ulama. Beliau ini juga menghasilkan karangan, yang telah ditemui manuskripnya ialah Qawa’id Masailil Faraidh.

Anak Syeikh Muhammad Shalih Pauh Bok yang menjadi ulama ialah Syeikh Abdullah bin Syeikh Muhammad Shalih Pauh Bok. Ketiga-tiga yang tersebut, iaitu dua orang anak dan seorang cucu beliau itu adalah ulama-ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Sangat ramai ulama dunia Melayu yang belajar kepada kedua-duanya di Mekah terutama Syeikh Muhammad Shalih Pauh Bok yang tersebut. Antara anak murid Syeikh Abdul Rahman Pauh dan anaknya, Syeikh Muhammad Shalih yang terkenal ialah:

* Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang terkenal dengan kitab Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikinnya.

* Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, yang maklumat tentang beliau sudah cukup banyak diperkenalkan.

* Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Ma'ruf al-Fathani. Beliau ini juga berasal dari kampung Pauh Bok. Salah satu karya beliau yang masih berupa manuskrip juga telah ditemui.

* Syeikh Abdur Rauf bin Abdul Wahid al-Fathani. Beliau ini juga berasal dari Pauh Bok. Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani pernah belajar kepada ulama ini.

* Syeikh Wan Hasan bin Syeikh Wan Ishaq al-Fathani. Beliau ini juga berasal dari Kampung Pauh Bok, kemudian menyebarkan Islam di Terengganu, berpusat di Besut. Di antara karya beliau yang telah ditemui baru dua buah, iaitu Hidayatul Mukhtar dan terjemahan Aiyuhal Walad al-Ghazali.

* Syeikh Wan Ali bin Syeikh Wan Ishaq al-Fathani. Beliau adalah saudara kandung kepada Syeikh Wan Hasan (nombor 5 di atas).

* Dan lain-lain ramai lagi yang belum dapat disebutkan di sini.

Demikianlah maklumat pengenalan Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani yang wafat di Madinah dan kuburnya bersebelahan dengan kubur Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Madani, guru dan sahabatnya yang dikatakan sebagai Wali Quthub pada zamannya itu. Wallahu A’lam.

Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani - Guru agama Sultan Kedah  

Posted

Oleh Haji Wan Mohd. Shaghir Abdullah

PENGENALAN awal gerangan orang yang bernama Tuan Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani hanyalah daripada satu sumber sahaja, iaitu Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karya Muhammad Hassan bin Kerani Muhammad Arshad dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi, yang kemudian ditransliterasikan dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1968.

Oleh sebab ulama ini dinyatakan dalam buku yang tersebut adalah ayah atau orang tua kepada Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, sedangkan dalam beberapa maklumat yang lain ayah atau orang tua Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani bernama Syeikh Abdullah, dan yang lain pula menyebut bernama Syeikh Abdur Rahman, maka penelitian dan kajian yang lebih kemas perlu dilakukan.

Namun begitu, penulis pernah membuat bahasan terawal mengenai hal ini, dan dapat diperhatikan dalam buku penulis berjudul Syeikh Abdus Shamad Palembang Ulama Shufi Dan Jihad Dunia Melayu (cetakan pertama, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur 1996, hlm: 1-5).

ASAL USUL DAN KEDATANGAN KE NUSANTARA

Nama lengkap beliau ialah Syeikh Abdul Jalil bin Syeikh Abdul Wahhab bin Syeikh Ahmad al-Mahdani. Berasal dari San’a, Yaman. Nama-nama lain untuk personaliti ini ialah Syeikh Abdullah dan Syeikh Abdur Rahman belum dibicarakan di sini, selanjutnya dibahas di bawah judul Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani.

Tersebut kisah seorang Arab penyebar Islam yang berasal dari San’a, Yemen. Nama beliau ialah Tuan Syeikh Abdul Jalil bin Tuan Syeikh Abdul Wahhab bin Tuan Syeikh Ahmad al-Mahdani. Kurang jelas tahun kedatangannya ke Palembang, Indonesia namun dikatakan bahawa setelah enam bulan beliau berada di Palembang, beliau berangkat ke Tanah Jawa bersama muridnya, Tengku Muhammad Jiwa keturunan Sultan Kedah.

Beliau menyebar Islam di Pulau Jawa tidak lama, lalu berangkat pula ke India. Muridnya yang berasal dari Kedah itu juga mengikut beliau ke India. Oleh kerana Tuan Syeikh Abdul Jalil tidak mengetahui bahawa muridnya yang setia itu seorang anak raja, maka seolah-olah Tengku Muhammad Jiwa itu adalah sebagai khadamnya. Namun demikian, muridnya itu sangat pandai menyembunyikan kebangsawanannya. Bahawa dia sentiasa tawaduk kepada Syeikh Abdul Jalil itu.

Syeikh Abdul Jalil dan muridnya itu sentiasa berpindah-pindah tempat di negeri India itu, barangkali sangat banyak kota dan kampung menjadi tempat kegiatan dakwah yang beliau rintis, sehinggakan di negeri India beliau mendapat seorang murid yang setia seperti Tengku Muhammad Jiwa, nama pemuda itu Hapisap.

Setelah sekian lama Tengku Muhammad Jiwa menjadi muridnya, namun Tengku Muhammad Jiwa tetap menyembunyikan dirinya sebagai seorang putera raja Kedah.

Pada satu ketika Tengku Muhammad Jiwa menceritakan kepada gurunya Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani dan sahabatnya Hapisap bahawa Kedah satu negeri besar juga, rajanya seorang Islam bernama Sultan Abdullah. Tengku Muhammad Jiwa mengatakan bahawa adalah patut Tuan Syeikh dan Hapisap berlayar ke sebelah sana.

Ajakan Tengku Muhammad Jiwa itu tiada lain, melainkan didorong oleh kerinduan beliau kepada sanak keluarga, rasa cinta kepada tanah air dan utamanya, ingin menyebar agama Islam lebih luas lagi.

Dari segi hubungan sanak-saudara, ia teringatkan hadis-hadis tentang suatu kewajipan menghubungi silaturahim yang telah terputus, antaranya dengan sanak-saudara di Kedah itu. Ditinjau dari segi cinta kepada tanah air, ia tiada lupa bahawa, mencintai tanah air itu adalah sebahagian daripada iman (hadis Nabi Muhammad s.a.w.).

Ampuh dan kukuh

Lebih dari segala itu adalah menyebarkan Islam, bahawa ia berasaskan kewajipan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, kerana ilmu yang dikuasainya sangat banyak dan mendalam yang diterimanya dari Syeikh Abdul Jalil Mahdani itu. Bahawa ia bercita-cita membina Islam di Kedah yang telah kuat berpegang dengan dasar-dasar Islam sejak lama itu lebih ampuh dan kukuh asas Islamnya pada masanya, dan masa-masa mendatang kemudian daripadanya.

Pada tahun itu juga (1122 H bersamaan 1710 M), Syeikh Abdul Jalil Mahdani berkenan memenuhi ajakan muridnya itu, maka berangkatlah mereka bertiga dengan sebuah kapal yang berasal dari sebuah pelabuhan Arab (berbangsa Maskat) yang kebetulan singgah di India untuk menuju ke Tenggara. Dalam pelayaran itu mereka singgah di pelabuhan Murgi/Murgui di negeri Burma.

Kejadian di Negeri Kedah pula pada masa keberangkatan Tengku Muhammad Jiwa, bahawa ayah Tengku Muhammad Jiwa, Sultan Abdullah al-Muazzam Shah mangkat pada 13 Jamadilakhir 1118 H/1706 M. Baginda diganti oleh puteranya, Tengku Ahmad Tajuddin Halim Syah. Baginda mangkat pula. Oleh kerana Tengku Ahmad Tajuddin tidak meninggalkan putera mahupun puteri, maka timbullah masalah tentang pengganti baginda sebagai Sultan Kedah.

Maka, para pembesar Kedah sepakat untuk mencari Tengku Muhammad Jiwa, kerana enam tahun lamanya meninggalkan Kedah tanpa memberi berita sesuatu apa pun juga.

Dato’ Kema Jaya berangkat mencari berita ke arah jurusan Sumatera dan Jawa. Dato’ Indera Mambang menuju ke arah jurusan India dan Burma. Dato’ Seri Indera Mambang berhasil menemui Tengku Muhammad Jiwa, yang kebetulan kapal layar kedua-dua pihak itu berlabuh di pelabuhan negeri Burma.

Pada mulanya Dato’ Seri Indera Mambang tidak mengenali Tengku Muhammad Jiwa kerana pakaian yang telah berubah, mungkin kerana menurut model India tidak mengikut model pakaian Melayu Kedah dan parasnya juga telah berubah. Tetapi Tengku Muhammad Jiwa masih mengenali Dato’ Seri Indera Mambang.

Setelah diketahui oleh Tengku Muhammad Jiwa bahawa ayahandanya telah mangkat, demikian juga saudaranya Tengku Ahmad Tajuddin, lalu ia menangis. Maka barulah diketahui oleh Tuan Syeikh Abdul Jalil bahawa Tengku Muhammad Jiwa itu adalah seorang putera Sultan Kedah sendiri.

Tengku Muhammad Jiwa menjawab pertanyaan gurunya tentang dirinya semuanya menggunakan bahasa Arab, memang tidak sia-sialah dia belajar selama ini, bahawa ia fasih berkata-kata dalam bahasa Islam yang tercinta itu. Akhirnya semua mereka berangkat menuju ke Kedah.

DILANTIK SEBAGAI MUFTI

Tengku Muhammad Jiwa dilantik menjadi Sultan Kedah menggantikan saudaranya Tengku Ahmad Tajuddin. Ketika beliau ditabalkan menjadi Sultan, gurunya Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani telah membaca doa untuk baginda. Pada suatu hari, pada suatu permusyawaratan, Sultan Tengku Muhammad Jiwa berkata: “Hamba persilakan mamak-mamak dan guru hamba kerana hamba hendak bermuafakat hendak memberi pangkat kepada Hapisap iaitu menjadi kadi menggantikan kadi yang telah kembali ke rahmatullah Taala itu”. Maka dijawab sekalian menteri dan Tuan Syeikh, “Benar seperti titah itu”.

Sultan Tengku Muhammad Jiwa berkata pula, “Hamba harap guru hamba menjadi mufti di dalam negeri Kedah ini.”

Tidak berapa lama setelah pengangkatan tersebut, Tengku Muhammad Jiwa berusaha pula menjodohkan tuan gurunya, Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani dengan perempuan di lingkungan istana, bernama Wan Zainab binti Dato’ Seri Maharaja Putra Dewa.

KETURUNAN

Setelah beberapa bulan perkahwinan Tuan Syeikh Abdul Jalil Mahdani dengan Wan Zainab, tiba-tiba datang seorang muridnya dari Palembang bernama Raden Siran. Muridnya itu mengajak gurunya ziarah ke Palembang kerana murid-muridnya di Palembang sangat rindu kepada beliau.

Di Palembang, Raden Siran berusaha mencarikan isteri untuk gurunya itu, maka terjadilah perkahwinan antara Syeikh Abdul Jalil Mahdani dengan Raden Ranti/Rantai.

Hasil perkahwinan Raden Ranti dengan Tuan Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani itu, mereka memperoleh seorang anak, Abdus Shamad. Dialah yang dikenal sebagai Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani seorang ulama sufi Asia Tenggara yang terkenal dengan karyanya yang terkemuka, Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin yang biografinya akan diperkenalkan kemudian.

Menerusi perkahwinan Syeikh Abdul Jalil dengan Wan Zainab di Kedah pula, beliau mendapat dua orang anak iaitu Wan Abdul Qadir yang menjadi Mufti Kerajaan Kedah dan Wan Abdullah yang memangku gelaran Seri Maharaja Putera Dewa di Kedah.

Ada pun Syeikh Abdus Shamad Palembang itu, maklumat keturunannya hanya diketahui seorang anaknya bernama Fathimah. Mengenai kedua-dua anaknya yang di Kedah, keturunan selanjutnya belum dapat dikesan.

WAFAT

Makamnya terletak di Tanjung Pauh, Jitra, Daerah Kubang Pasu, Kedah. Penulis pernah sampai ke makam itu membuat penyelidikan dalam tahun 1992, memperoleh catatan bahawa Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani meninggal dunia tahun 1196 H/1782 M. Kawasan makam sangat luas, sekali-sekali ada orang datang berziarah kerana membayar nazar.

Penulis diberitahu oleh salah seorang penunggu makam bahawa orang-orang India datang ke tempat itu setahun sekali, secara beramai-ramai kerana membuat kenduri dan menyampaikan nazar.

Siapa Syeikh Abdul Jalil al-Mahdani

- Ayah kepada Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani

- Nama lengkapnya ialah Syeikh Abdul Jalil bin Syeikh Abdul Wahhab bin Syeikh Ahmad al-Mahdani.

- Berasal dari San'a, Yemen.

- Nama-nama lainnya ialah; Syeikh Abdullah dan Syeikh Abdur Rahman.

- Berkahwin dengan Wan Zainab (Kedah) dan Raden Ranti/Rantai (Palembang).

- Meninggal dunia pada 1196 H/1782 M.

- Makamnya terletak di Tanjung Pauh, Jitra, Daerah Kubang Pasu, Kedah.

Syeikh Abdul Ghafur bin Abbazs Al-Maduri  

Posted

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

KEMUNCULAN pengkaryaan Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi yang berasal dari Pulau Madura berjudul Tarjamatu Kitabis Shalihin tahun 1200 H/1785 M, adalah bersamaan dengan pengkaryaan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari judul Ad-Durrun Nafis juga dalam tahun 1200 H/1785 M, yang pernah dibicarakan sebelum ini.

Syeikh Muhammad Nafis berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan, manakala Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi pula berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur.

Karya ulama yang berasal dari Banjar itu sangat terkenal kerana terdapat berbagai-bagai edisi cetakan dan tersebar luas di seluruh dunia Melayu. Karya ulama yang berasal dari Madura yang akan diperkenalkan ini belum diketahui oleh khalayak insani Melayu, kerana manuskripnya baru saja jatuh ke tangan fakir pengkaji pada Khamis, 5 Rabiulawal 1421 H/8 Jun 2000 M di Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau.

Manuskrip diperoleh daripada anak penyalin manuskrip yang tersebut iaitu Wan Muda binti Wan Muhammad Syawal al-Fathani.

Sewaktu penyerahan manuskrip, Wan Muda dalam usia 115 tahun menerangkan bahawa manuskrip ini adalah salinan orang tuanya Wan Muhammad Syawal al-Fathani.

Penyalinan dilakukan di Pulau Bunguran/ Natuna (Indonesia). Wan Muhammad Syawal al-Fathani meninggal dunia dalam usia yang sangat lanjut di Pulau Bunguran/Natuna dalam usia 130 tahun.

Biografi Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi yang dibicarakan ini sukar diperkenalkan di sini kerana belum pernah ditulis orang. Lagi pula belum ada karyanya yang lain yang dijumpai, karyanya yang disebut namanya di atas adalah merupakan satu-satunya yang sampai ke tangan kita.

Berdasarkan karya tunggal ini, dapat dikesan bahawa Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura adalah hidup sezaman dengan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari. Dipercayai kedua-duanya adalah seperguruan di Mekah. Tarekat yang diamalnya ialah Tarekat Sammaniyah.

Tiada syak lagi bahawa Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura ialah murid Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Sammani (lahir 1130 H/1717 M, riwayat lain dinyatakan lahir 1132 H/1720 M, wafat 1189 H/1776 M), iaitu guru juga bagi Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, dan ramai lagi.

Analisis manuskrip Tarjamatu kitab Ash-Shalihin

Manuskrip yang dijumpai tidak lengkap hanya 220 halaman saja. Halaman sebenar belum diketahui kerana beberapa halaman bahagian akhir belum dijumpai. Ukuran manuskrip 19 x 15.8 cm. Purata 17 baris setiap muka surat/halaman.

Pada mukadimah Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menulis, “Ada pun kemudian daripada itu, lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada rahmat-Nya yang kuasa, iaitu asy-Syeikh Abdul Ghafur yang Abbasi, Mandura nama asal negerinya, dan Syafie mazhabnya, dan Khalwati tarekatnya, dan asy-Syeikh Samman itu syeikhnya dan gurunya. Tatkala adalah hijrah an-Nabi s.a.w genap seribu dua ratus (1200 H/1785 M), dan kelebihan akan zaman telah berubah, dan segala manusia daripada jalan yang benar telah berpaling membelakangkan dia, ertinya seperti firman: “Telah nyatalah kebinasaan dalam daratan dan lautan dengan suatu yang diperbuat akan dia oleh segala tangan manusia”.

“Tergeraklah bagiku khathir bahawa hendak ku terjemahkan kitab yang bernama Ash-Shalihin ... iaitu karangan asy-syeikh yang alim, lagi banyak ilmunya, yang mentahqiqkan segala masalah, lagi halus pada fahamnya, lagi arif dengan Allah s.w.t, iaitu asy-Syeikh Abdullah yang anak asy-Syeikh Abdul Aziz. Memberi manfaat kiranya akan kami oleh Allah dengan dia dan dengan segala ilmunya dan segala Muslimin”.

Sesudah mukadimah yang ada persamaan dengan Hidayatus Salikin,(1192 H/1778 M) karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, dari segi disiplin ilmu yang dibicarakan iaitu ilmu akidah Ahli Sunah wal Jamaah. Namun begitu, dari segi pembahasan dan kalimat-kalimat yang digunakan adalah berbeza.

Dilanjutkan dengan Fasal Pada Menyatakan Kelebihan Orang Alim Dan Kelebihan Orang Yang Menuntut Ilmu. Mengenai fasal ini dimulai dengan hadis riwayat Saidina Ali, “Bahawasanya ia berkata, Telah ku dengan Rasulullah s.a.w,” ... ertinya, “Bermula menilik kepada muka orang yang alim itu menjadi ibadat dan menjadi cahaya pada badan dan menjadi cahaya dalam hati”.

Selanjutnya dijelaskan lagi dengan katanya, “Syahdan hukum pada sembahyang yang lima waktu 17 rakaat, ada pun bagi sembahyang Zuhur dan Asar itu, maka iaitu lapan rakaat kerana empat rakaat keduanya. Maka barang siapa menyembahyangkan dia, maka terbukalah baginya sekalian pintu syurga yang kelapan. Dan Maghrib dengan Isyak itu tujuh rakaat. Maka barang siapa menyembahyangkan dia, nescaya tertutuplah sekalian pintu neraka yang tujuh. Maka Subuh dua rakaat, maka dengan rakaat yang pertama diampun baginya segala dosanya yang ada pada malamnya. Dan dengan rakaat yang kedua diampun baginya segala dosanya yang pada siangnya”.

Fasal yang berikutnya diberi judul Fasal Pada Menyatakan Puasa. Mengenai ini nampaknya hanya sebagai pelengkap saja, huraian yang diberikan sangat singkat, tidak seperti mengenai sembahyang.

Sesudah Fasal Pada Menyatakan Puasa, diikuti Fasal Pada Menyatakan Zakat. Huraian mengenai zakat lebih panjang dari huraian mengenai puasa. Sebagai penutup huraian zakat, Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menegaskan, “Syahdan wajib menunaikan zakat dengan bersegera apabila diperoleh dengan dia, seperti ada harta hadir atau sudah kering buah-buahannya daripada dapat dia atau lainnya ...”.

Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura juga memandang penting adab golongan perempuan, maka sesudah Fasal Pada Menyatakan Zakat diikuti dengan Fasal Pada Menyatakan Segala Perempuan Dan Bersama-sama Dengan Dia.

Mengenai ini Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura memulai dengan sepotong hadis Nabi s.a.w, “Bermula perempuan itu apabila sembahyang ia akan lima waktunya, dan memberi zakat ia akan hartanya, dan puasa ia akan bulannya, yakni bulan Ramadan, dan taat ia akan suaminya, dan memelihara ia akan farajnya daripada yang haram, maka masuklah ia akan syurga pada barang pintu yang dikehendakinya ...”

Hadis yang tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam hadis targhib (tentang khabar gembira), sesudahnya disambung dengan yang bercorak hadis tarhib (khabar ketakutan) dengan kalimatnya, “Dan lagi ceritera daripada Abu Hurairah, bahawasanya ia berkata, Telah ku dengar Rasulullah s.a.w bersabda ia dengan sabdanya, “Barang di mana ada perempuan keluar ia daripada rumah suaminya dengan tiada setahu suaminya melainkan disia-siakan oleh Allah amalannya 40 hari. Dan tiada diterima oleh Allah daripadanya segala-gala, banyak atau sedikit. Maka jika ia mati di dalam demikian hari itu nescaya dapat kerugian di dunia dan di akhirat...”.

Adalah patut juga dipetik satu kisah yang menyeramkan yang berasal dari hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Saiyidina Ali Karramahullahu wajhah, ditulis oleh Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura sebagai yang berikut, “... sabdanya, Telah ku lihat seorang daripadanya perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Dan ku lihat akan seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan air neraka yang panas dituangkan ke dalam lehernya. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan dua kakinya padahal terikat lagi terlipat. Telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa dengan dua tangannya daripada pihak belakang dan minyak tanah dilumurkan pada badannya, dan dituangkan atasnya dimasukkan dalam lehernya.

“Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya dan buah zaqqum itu dituangkan dan dimasukkan dalam lehernya. Bermula zaqqum itu, iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahitnya. Iaitulah makanan isi neraka. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia daging dirinya dan api neraka pada pihak bawahnya. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, telah menambat segala Malaikat itu akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan dua susunya kepada ubun-ubunnya.

“Dan dijadikan atas badannya beberapa ular dan kala hal keadaannya memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta, tuli dan kelu di dalam kandungan daripada api neraka keadaannya keluar otak daripada kepalanya mengalir ke dalam hidungnya. “Dan segala badannya amat busuk lagi terpotong seperti kena penyakit besar. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapan hingga ke belakangnya daripada segala anggotanya dengan kening daripada api. “Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam sekalian mukanya dan busuk badannya dan ia memakan isi perutnya. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai dan atasnya seribu warna daripada seksa. Dan ku lihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing, dan api itu masuk dari bawah dirinya dan keluar ia daripada mulutnya. Dan Malaikat itu memukul mereka itu, akan kepalanya dan badannya daripada pemukul daripada api ...”.

Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menyebut sampai pada kalimat itu Saiyidina Ali bin Abi Thalib dan Saidatina Fatimah bertanya kepada Rasulullah tentang dosa perempuan-perempuan yang terseksa yang berbagai-bagai itu, maka sabda Rasulullah, “Ada pun perempuan yang digantung dengan rambutnya itu, maka bahawasanya ia tiada mahu menutupi rambutnya daripada segala lelaki yang lain, yang haram melihat dia. Dan ada pun perempuan yang digantung dengan lidah di air yang panas dituangkan ke dalam lehernya itu, maka bahawasanya ia menyakiti akan suaminya. Dan ada pun perempuan yang ada tergantung dengan dua susunya itu, bahawasanya ia tiada memberikan daripadanya suaminya tiada dengan izinnya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya dalam kurungan api itu, maka bahawasanya ia keluar daripada rumah suaminya tiada dengan izin daripadanya. Dan ada pun perempuan yang ada tergantung dan memakan tubuhnya dan api nyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahawasanya ia memperhiasi akan tubuhnya kerana orang yang lain dan tiada memperhiasi ia akan suaminya. Dan ada pun perempuan yang ada tergantung dengan dua kakinya yang tertambat kepada dua susunya dan dua susunya tertambat kepada ubunnya dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala yang memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya, maka bahawasanya ia di dalam tiada bersuci-suci badannya, dan tiada hendak mandi daripada junub, dan tiada haid, dan tiada nifas, dan ia meringan-ringankan, dan persendakan daripada sembahyang. Dan adapun perempuan yang ada tergantung hal keadaannya kelu, dan buta, dan tuli yang ada ia di dalam kandungan daripada api neraka, maka bahawasanya ada ia mendatangkan dengan anak daripada zina ditambatkan akan dia pada batang lehernya suaminya ...”.

Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menutup fasal ini dengan katanya, “Syahdan, apabila tegah bagi durhaka perempuan akan suaminya nescaya wajib atas suaminya mengajar akan dia. Maka apabila nyata durhakanya nescaya tinggalkan akan dia dalam tempat ketidurannya. Maka kekal durhakanya nescaya dipalu (dipukul) akan dia. Dan gugurlah nafkahnya dengan dia ...”.

Sesudah Fasal Pada Menyatakan Segala Perempuan Dan Bersama-sama Dengan Dia, diikuti dengan Fasal Pada Menyatakan Adab/Sopan Santun Serta Ibu Bapa. Mengenai ini dimulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Ali, sabda Rasulullah s.a.w, “Bahawasanya Allah s.w.t telah memfardukan atas segala Mukmin taat bagi ibu bapanya seperti memfardukan Ia sembahyang akan yang wajib bagi ibu bapanya ...”.

Termasuk bahagian yang terpenting Tarjamatu Kitabis Shalihin ialah membicarakan perkara maksiat zahir dan maksiat batin. Sesudah itu dilanjutkan Fasal Pada Menyatakan Hukum Zina. Pada fasal ini terjadi penggabungan pentafsiran ayat al-Quran, hukum fiqh Syafi’iyah dan hadis-hadis targhib dan tarhib.

Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura memulai perkara ini dengan katanya, “Ketahui olehmu bahawasanya zina itu, iaitu dosa besar, tiada di bawah kufur dan menyekutui Allah s.w.t daripada dosa yang terlebih besar daripada zina. Hingga direjam yang berbuat dia ...”. Dalam fasal mengenai ini sekali gus serba ringkas disentuh juga tentang ancaman memakan harta riba dan zalim tidak menjalankan hukum menurut yang sebenar, diperintah oleh Allah s.w.t.

Setelah mengemukakan perbuatan dosa yang terkutuk dengan ancaman hukuman yang sangat berat di akhirat, lalu Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menganjurkan supaya melakukan taubat. Mengenai ini dinyatakan dalam Fasal Pada Menyatakan Taubat. Mengenai ini dimulai dengan kalimat, “Ketahui olehmu hai sekalian mukalaf, bahawasanya taubat itu fardu atas tiap-tiap Mukmin lelaki dan perempuan merdeka dan sahaya....”.

Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menegaskan, “Hendaklah dengan bersegera, kerana haram melambatkan dan mentakhirkan akan dia. Kerana tiap-tiap wajib menyegerakan dia haram melambatkan akan dia, sama dosa besar atau dosa kecil, daripada perkataan atau perbuatan...”

Setelah membahas tentang taubat dengan panjang, Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura menyelitkan dengan satu cerita yang menarik dari khabar/hadis, bahawa Allah telah menjadikan seperti pohon kayu dan baginya ada empat cabang.

Dinamakan perkara itu dengan Syajaratul Yaqin. Dari bahagian ini diceritakan dengan panjang lebar tentang kejadian Nur Muhammad. Selanjutnya kejadian keseluruhan makhluk baik pada alam ghaib mahu pun alam zahir, baik alam shaghir mahu pun alam kabir, baik alam dunia mahu pun alam akhirat.

Kesimpulan kandungan keseluruhan manuskrip Tarjamatu Kitabis Shalihin, karya Syeikh Abdul Ghafur bin Abbasi Madura meliputi berbagai-bagai ilmu keislaman yang terdiri daripada hadis terutama hadis targhib dan tarhib, akidah, fikah, tasauf dan lain-lain yang ada hubungan dengannya.

* Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah.