Syeikh Daud al-Fathani pengarang ulung Asia Tenggara  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah
SYEIKH Daud bin Abdullah al-Fathani bukan sahaja seorang ulama yang terkenal, tetapi juga seorang pengarang terulung di Asia Tenggara.

Sebahagian besar karya-karya beliau sangat terkenal di Asia Tenggara, bahkan masih digunakan untuk pengajaran dan dikaji oleh pelbagai golongan sehingga kini.

Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang fiqh, tetapi juga pelbagai bidang lain. Ini dapat dibuktikan melalui karya-karya beliau yang ditinggalkan sekalian lama, tetapi masih digunakan hingga kini dalam pelbagai peringkat.

Dalam artikel ini, penulis akan membicarakan maklumat ringkas tentang beberapa karya-karya beliau. Antara karya-karyanya adalah seperti berikut:

1. Bughyat al-Tullab

Kitab ini adalah kitab Fikah yang berkaitan bahagian ibadat yang dimulai dengan Sirat al-Mustaqim (1044 - 1054 H), karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri Aceh dan Sabil al-Muhtadin (1193 H), karya Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Tiga buah buku tersebut adalah tiga kitab Jawi besar yang terlengkap dalam perkara ibadat di alam Melayu.

Pada bahagian mukadimah, Syeikh daud al-Fathani mencantumkan beberapa hadis tentang ilmu pengetahuan dan sejarah ringkas Imam Syafie. Kitab ini telah banyak kali dicetak di Mekah, Mesir dan Turki pada masa dahulu dengan diusahakan oleh Syeikh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dan kemudian diteruskan oleh ahli waris iaitu Syeikh Abdullah Daud al-Fathani, Syeikh Muhammad Daud al-Fathani dan Syeikh Nur Daud al-Fathani.

Manuskrip kitab ini yang berupa tulisan tangan tersimpan di Pusat Islam bernombor M.I.407, M.I.306, menyebut juga kitab bertajuk Perhubungan Bughyat al-Tullab, yang ditulis oleh Muhammad Salib bin Jaib pada 10 Safar 1275 H.

2. Al-Saidu wa al-Zabaih

Syeikh Daud al-Fathani hanya menyebut tarikh tulisannya pada hari Rabu 10 Safar, tanpa menyebut tahunnya dan ditulis di Mekah. Kandungannya membicarakan hukum penyembelihan, hukum pemburuan, hukum korban, hukum akikah, hukum binatang halal dan haram dimakan dan lain-lain yang ada kaitan dengan perkara-perkara tersebut itu.

Kitab ini juga banyak kali diterbitkan di Mekah, Mesir dan Turki. Manakala yang berupa manuskrip selain terdapat dalam koleksi penulis, tersimpan juga di Pusat Islam Malaysia yang bernombor M.I.246 dan 449.

3. Al-Bahjat al-Saniyat

Kitab ini juga hanya menyebut haribulan, iaitu selesai menulis pada hari Sabtu, waktu Asar 16 Safar tanpa menyebut tahun dan juga ditulis di Mekah. Adapun kitab Bahjat al-Saniyat ini merupakan terjemahan dan syarahan dari kitab gurunya Syeikh Ahmad al-Marzuqi. Asalnya adalah catatan imlak daripada ulama tersebut kepada Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjar. Syeikh Syihabuddin pula adalah termasuk salah seorang murid Syeikh Daud al-Fathani. Syeikh Syihabuddin mencatat daripada imlak itu dengan bahasa Arab dan selesai menulisnya pada hari Selasa bulan Zulhijjah 1258 H.

Catatan imlak tersebut dinamakan dengan Aqidat al-Awam. Syeikh Ahmad al-Marzuqi menyuruh Syeikh Daud al-Fathani mensyarah kitab itu dan menterjemahkan sekali ke dalam bahasa Melayu. Kandungan kitab ini ialah tentang ilmu tauhid dan sekelian perkara yang ada hubungan dengannya.

Manuskrip kitab ini tersimpan juga di Pusat Islam Malaysia yang bernombor M.I. 224,295 dan 359. M.I.244 adalah tulisan tangan Mahmud bin Yusuf al-Jawi Tarkanu (Terengganu) pada 4 Rabiul Thani 1261 H. Ini bererti penyalin tersebut sempat menemui masa-masa kehidupan Syeikh Daud al-Fathani. Dapat diyakini bahawa beliau termasuk salah seorang murid Syeikh Daud al-Fathani, penyusun kitab tersebut.

4. Wasaya Al-Abrar Wa Mawaiz al-Akhyar

Tulisan tangan asli naskhah kitab ini penulis temui pada April 1989 M. Kitab ini merupakan terjemahan dan sedutan daripada karya Syeikh Muhammad bin Umar al-Ghamari al-Wasiti. Kitab ini sangat penting membahas bidang tasawuf yang sangat mendalam. Tarikh penulisannya juga tidak disebut oleh beliau.

5. Manhalush Shafi

Penulis menemui dua versi manuskrip tulisan tangan kitab ini iaitu yang ditulis oleh moyang penulis, Syeikh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani, iaitu murid Syeikh Daud al-Fathani pada tahun 1276 H. Sebuah lagi adalah tulisan Wan Umar bin Wan Ahmad al-Jambu, tanpa menyebut tahun penulisannya.

Di Pusat Islam Malaysia, ternyata kitab ini termasuk yang terbanyak manuskripnya yang ditulis oleh ramai orang. Nombor-nombornya adalah M.I. 262, 354, 414, 429, 448, 467, 504, 603, 668, dan 669. Manuskrip tersebut ada yang cukup halamannya, ada pula yang tidak lengkap malah halamannya tidak teratur.

6. Munyat al-Mushalli

Syeikh Daud al-Fathani menyelesaikan kitab Munyat al-Mushalli ini dalam tahun 1242 H. Dalam beberapa naskhah terdapat perbezaan kenyataan haribulan. Contoh dalam manuskrip nombor M.I. 202 menyebut selesai menulis pada waktu Dhuha, hari Selasa 15 Zulhijjah 1242 H, manakala dalam M.I. 238 adalah waktu Isyak, malam Ahad bulan syawal 1243 H.

Cetakan pertama kali kitab ini ialah pada tahun 1310 H oleh Matba’ah al-Miriyah Mekah. Cetakan pertama atas usaha waris dan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani sebagai pentashihnya. Di bahagian tepinya dicetak karya waris atau keluarga bernama Syeikh Abdullah bin Abdur Rahim Keresik al-Fathani bertajuk Risalah Yang Bernama Muhimmat.

Kitab Munyat al-Mushalli adalah kitab yang paling banyak digunakan untuk pelajaran sembahyang di seluruh Asia Tenggara, baik peringkat permulaan mahupun peringkat tertinggi. Sebelum kitab ini dicetak, salinannya juga banyak. Sebagai contoh, banyak tersimpan di Pusat Islam Malaysia yang bernombor M.I. 130, 132, 136, 152, 205, 238, 258, 392, 425, 469, 512, 585, 622 dan 727.

Kitab ini pernah diringkaskan dan diberi tajuk Pati Munyat al-Mushalli, juga pernah disyarahkan dengan diberi tajuk ‘Syarah Munyat al-Mushalli’. Keduanya diusahakan oleh waris keluarga Syeikh Daud al-Fathani, iaitu Tuan Guru Haji Nik Abdullah al-Jambu, Patani.

7. Bahjat al-Mardiyat

Kitab ini selesai ditulis oleh Syeikh Daud al-Fathani pada 14 Syawal 1259 H. Kitab ini biasa dicetak kembar sekali dengan kitab Munyat al-Mushalli dan sangat banyak kali diterbitkan sama ada percetakan tempatan mahupun luar. Malahan kitab ini masih terus beredar sehingga kini.

Isinya membicarakan tentang tatacara seorang makmum mengikut imam dalam sembahyang berjemaah. Ia meliputi perkara muafiq dan masbuq. Manuskrip kitab ini tersimpan di Pusat Islam dengan nombor 19, 136, 151, 152 dan 244.

8. Hidayat al-Muta’allim

Kitab ini selesai dikarang oleh Syeikh Daud al-Fathani pada hari Jumaat, 12 Jumadil Thani 1244 H. Manuskripnya bernombor M.I. 589 di Pusat Islam Malaysia adalah salinan Mustafa Haji Muhammad Hasan bin Tuan Abdur Rahman Candani pada 3 Jumadil Thani pada hari Sabtu, tanpa menyebut tahunnya. Salinan ini daripada salinan pengarangnya iaitu pada waktu Dhuha, hari Isnin 15hb. Syaaban 1248 H. Naskhah ini tidak lengkap, hanya dimulai dari perkara sembahyang dalam perjalanan. Naskhah nombor M.I. 382 juga tidak lengkap, hanya mencantumkan perkara Hadith empat puluh sahaja. Naskhah nombor M.I. 149 juga tidak lengkap, hanya membicarakan tasawuf, iaitu merupakan bahagian terakhir kitab ini.

Kitab Hidayat al-Muta’allim ini adalah kitab fikah yang terlengkap semua bab atau bahagiannya yang pertama sekali di Asia Tenggara. Kitab ini dicetak buat pertama kalinya oleh Matba’ah al-Miriyah Mekah pada 1312 H. Sebelum dicetak telah ditashih oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dan dibantu oleh murid dan anak saudaranya Syeikh Daud bin Ismail al-Fathani.

Sumbangan beliau dalam Kesusasteraan Melayu Klasik

(A) Karya yang benar-benar bercorak sastera:

1. Kifayat al-Muhtaj fi Bayani Isra’wa al-Mi’raj.

2. Tarikh Patani, tahun 1228 H/1813 M.

3. Maulud Nabi, tahun 8 Muharam 1230 H/1815 M.

4. Saudagar Miskin, tahun 15 Ramadan 1233 H/1817 M.

5. Al-Muswaddah, tahun 9 Rabiulawal 1234 H/1818 M.

6. 'Iqdat al-Jawahir, tahun 20 Safar 1245 H/1829 M.

(B) Karya sastera dalam disiplin ilmu-ilmu lain:

i. Puisi/Syair/Nazam :

- Puisi-puisi nasihat yang dimuat dalam Jam’ul Fawaid, tahun 1239 H/1823 M.

- Puisi terjemahan Matan Zubad yang dimuat dalam Fathul Mannan li Safwatiz Zubad, tahun 20 Safar 1249 H/1833 M.

ii. Hikayat:

- Hikayat Nabi Yunus, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Hikayat Hasan al-Asy'ari Berhujah Dengan Jubbai, dimuat dalam Ad-Durr ats-Tsamin dan Ward az-Zawahir.

iii. Manaqib:

- Manaqib Saiyidina Abu Bakar Shiddiq, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Saiyidina Umar al-Faruq, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Saiyidina Uthman bin Affan, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Saiyidina Ali bin Abi Thalib, dimuat dalam Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Hanafi, dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Maliki, dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Syafie, dimuat dalam Ward az-Zawahir, Bughyat at-Tullab dan Fathul Mannan.

- Manaqib Imam Hanbali, dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Fathul Mannan

- Manaqib Junaid al-Baghdadi, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

iv. Sejarah/Tarikh

- Sejarah Perang Badar, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Sejarah Perang Uhud, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

v. Kisah/cerita

- Kisah Nabi Adam dan Hawa Dalam Syurga dan Sebab Keluar Keduanya Dari Syurga, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Kisah Nabi Yusuf (a.s), dimuat dalam Jam’ul Fawaid.

- Kisah Nabi Sulaiman dan Balqis, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Kisah Nabi Muhammad s.a.w. Membelah Bulan, dimuat dalam Ward az-Zawahir.

- Kisah Israk dan Mikraj Nabi Muhammad s.a.w. dimuat dalam Ward az-Zawahir dan Jam’ul Fawaid.

Karya-karya beliau yang telah ditemui, sama ada berupa manuskrip mahupun yang bercetak:

1. Kifayat al-Muhtaj, tahun cipta 1204 H.

2. Idah al-Bab, tahun cipta 1224 H.

3. Nahju al-Raghibin I, tahun cipta 1226 H.

4. Ghayat al-Taqrib, tahun cipta 1226 H.

5. Bulugh al-Maram, tahun cipta 1227 H.

6. Ghayat al-Maram, tahun cipta 1229 H.

7. Al-Dur al-Thamin, tahun cipta 1232 H.

8. Tuhfat al-Raghibin II, tahun cipta 1233 H.

9. Nahju al-Raghibin II, tahun cipta 1234 H.

10. Masauwaddah, tahun cipta 1234 H.

11. Kasyful Ghummah, tahun cipta 1238 H.

12. Jam'ul Fawaaid, tahun cipta 1239 H.

13. Minhajul 'Abidiin, tahun cipta 1240 H.

14. Kanzul Minan, tahun cipta 1240 H.

15. 'Aqidat al-Jawahir, tahun cipta 1245 H.

16. Fathul Mannan, tahun cipta 1249 H.

17. Jawaahirus Saniyah, tahun cipta 1252 H.

18. Sullamul Mubtadi, tahun cipta 1252 H.

19. Furu'ul Masail, ditulis mulai tahun 1254 H, selesai tahun 1257 H.

20. Bahjatul Mardhiyyah, tahun cipta 1259 H.

21. Al-Bahjatul Wardhiyah, tahun cipta 1259 H.

22. Matnu Hikam li al-'Allamah Ibni Ruslan (bahasa Arab).

23. Al-Tanbih (bahasa Arab).

24. Kaifiyat Salat Tarawih.

25. Fawaidul Fikri Imamil Mahdi.

26. Qismuz Zakati Bainal Asnaf.

27. Risalah Syathariyah wa Samaniyah.

28. Fatwa Berjual Beli dengan Kafir.

29. Hukum Haid dan Istihadhah.

30. Nubzah fi Bayan Syurutil Jumu'ah.

31. Ta'liqul Latif.

32. As-Shaidu waz Zabaaih, kandungannya perkara binatang yang halal dan haram menurut Mazhab Syafie.

33. Dhiyaaul Murid, ditulis sewaktu berkunjung rumah Sultan Muhammad Shafiuddin di Kampung Parit Dalam, Sambas, Indonesia.

34. Shifat Dua Puluh.

35. Terjemahan Bidayatul Hidayah..

36. Bisyaratul Ikhwan.

37. Kaifiyat Khatam al-Qur'an.

38. Muzakaratul Ikhwaan.

39. Risaalatus Saail.

40. Kifayatul Mubtadi.

41. Tanbih al-Ghafilin.

42. Risalah tentang Kelebihan Basamalah.

43. Risalah Kelebihan Hamdalah.

44. Risalah Jawab Persoalan.

Karya-karya beliau yang telah diketahui, tetapi belum ditemui:

1. Qisah Nabi Yusuf (a.s).

2. Hikayat Laki-laki yang Soleh.

3. Muqaddimat al-Kubra.

4. Al-Qurbu ila Ilah.

5. Kifayat al-Jawiyat.

6. Jinayat al-Taktub.

7. Ta’alluq bi Kalimat al-Iman.


This entry was posted on 05 May 2008 at Monday, May 05, 2008 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment