Ilmu-ilmu hadis Sheikh Ahmad Al-Fathani  

Posted

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

SEBAGAIMANA al-Quran dengan kepelbagaian ilmunya, demikian juga halnya dengan hadis yang sangat banyak ilmu yang tertakluk dengannya. Di antara ilmu-ilmu itu ialah Ilmu Mushtalahul Hadis, Ilmu Dirayah Hadis dan Ilmu Rijal Hadis. Selain penghafal hadis dengan jumlah yang banyak, Sheikh Ahmad al-Fathani juga telah khatam pengajian ilmu-ilmu hadis terutama kitab-kitab dalam lingkungan Ahlus Sunni. Beliau belajar semua disiplin ilmu yang ada dalam persekitaran hadis.

Sheikh Ahmad al-Fathani telah memperoleh sanad musalsal yang dianggap penting dalam ilmu hadis. Dalam umur masih muda, Sheikh Ahmad al-Fathani telah menguasai ilmu-ilmu hadis. Ini terbukti apabila beliau telah diberikan ijazah oleh dua orang gurunya di Madinah pada tahun 1319 H/1901 M.

Ijazah hadis yang pertama diberikan oleh Saiyid Muhammad Ali bin Saiyid Zhahir al-Watri al-Hanafi pada tarikh 26 Rejab 1319 H/1901 M dan ijazah hadis yang kedua diberikan oleh Saiyid Abdul Qadir as-Syibli at-Tharablusi as-Syami al-Hanafi. Kedua-dua ulama itu adalah ulama besar ahli hadis pada zaman itu yang mengajar di Masjid Nabawi, Madinah.

Sheikh Ahmad al-Fathani juga menyusun kitab mengenai hadis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Yang bahasa Arab masih dalam bentuk manuskrip, manakala dalam bahasa Melayu yang pernah diterbitkan di antaranya ialah Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin. Dalam karya beliau Hadiqatul Azhar war Rayahin juga banyak terdapat hadis dan terjemahannya.

Selain itu, sekurang-kurangnya ada tiga kitab yang membicarakan hadis dalam bahasa Melayu telah ditashhih oleh Sheikh Ahmad al-Fathani. Pada ketiga-tiga karya tersebut, terdapat puisi beliau yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Kitab-kitab yang dimaksudkan ialah Kasyful Ghummah karya Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Al-Jauharul Mauhub karya Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan, al-Kalantani dan Al-Kaukabud Durriy karya Sheikh Muhammad bin Ismail al-Fathani.

Sebelum membicarakan puisi-puisi Sheikh Ahmad al-Fathani pada kitab-kitab yang tersebut, penulis senaraikan sanad lengkap beliau dalam bidang ilmu hadis yang khusus mengenai kitab-kitab hadis shahih. Sanad yang dimaksudkan adalah:

*Sheikh Ahmad al-Fathani, belajar kepada:

*Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, belajar kepada:

*Maulana Sheikh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi al Azhari, belajar kepada:

*Ramai ulama, yang paling terkenal dan banyak disebut ada tiga orang, iaitu: Sheikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, Sheikh Muhammad al-Amir al-Kabir, dan Sheikh Muhammad bin Ali asy-Syanwani. Khusus sanad daripada Allamah Sheikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, belajar kepada:

*Allamah asy-Syamsu Muhammad Salim al-Hifni, belajar kepada:

*Allamah Abdul Aziz az-Ziyadi, belajar kepada:

*Asy-Syamsu Muhammad bin al-Alauddin al-Babli, belajar kepada:

* Sheikh Salim bin Muhammad as-Sanhuri, belajar kepada:

*An-Najmu Muhammad bin Ahmad al-Ghaithi, belajar kepada:

*Sheikh al-Islam Zakaria bin Muhammad al-Anshari, belajar kepada:

*Al-Hafiz asy-sheikh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqallani, belajar kepada:

*Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad at-Tanukhi, belajar kepada:

*Abi al-Abbas Ahmad bin Abi Thalib al-Hajjar, belajar kepada:

*Al-Husein bin al-Mubarak az-Zabidi al-Hanbali, belajar kepada:

*Abi al-Waqti Abdul Awwal ibnu Isa as-Sijzi, belajar kepada:

*Abi al-Hasan Abdur Rahman bin Muzhaffar bin Daud ad-Dawudi, belajar kepada:

*Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad as-Sarakhsi, belajar kepada:

*Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Mathar al-Farabri, belajar kepada:

*Muallif Sahih Bukhari, al-Imam al-Hafizh al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

Berikut pula disertakan puisi-puisi Sheikh Ahmad al-Fathani dalam ketiga-tiga kitab yang disebutkan.

Adapun puisi-puisi tersebut tidak disertakan bersama syarahnya, seperti mana yang terkandung dalam kitab. Mengenai syarah-syarahnya dapat dirujuk melalui kitab-kitab tersebut atau buku penulis berjudul Sheikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu dan Islam, Jilid 2, yang dimulai halaman 231.

Puisi pada kitab Kasyful Ghummah karya Sheikh Daud Abdullah al-Fathani

Puisi Sheikh Ahmad al-Fathani yang menerangkan mengenai kitab Kasyful Ghummah terdapat pada cetakan pertama kitab tersebut oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah pada tahun 1303 H. Transliterasinya adalah sebagai yang berikut:

“Puji bagi Tuhan,

yang menjadikan mawa’izh itu tazkirah lil ummah

Dan dibukakan dengan dia daripada mereka itu

yang menerimanya akan ghummah

Dan shalawat dan salam atas Nabi

al-Hadi ila Rasyad

Dan atas keluarganya dan tolannya

syufa’ana yaumal ma’ad

Wa ba’du,

Maka telah sempurnalah ini kitab yang mustathab

Yang padanya

Hudanl lil muttaqin wa zikra li ulil al-bab

Sungguhnya telah disebutkan padanya

Akhbarut tifaf as-saq bis-saq

Dan ahwal pada hari yang padanya

ila rabbikal masaq

Dan dicetera padanya akan segala

yang menakuti daripada ahwal al-jahim

Dan dinazham pada suluk asrarnya akan segala

lu’lu’ akhbar jannatin na’im

Dan lain daripada ahwal yang barzakhiyah

Dan segala pekerjaan yang ukhrawiyah

Barang yang sayogianya mengambil ibarat

dengan dia oleh ‘aqilun

Dan hendaklah beramal bagi seumpama tsawab

yang tersebut padanya oleh ’amilun

Dan adalah hamba muqabalahkan pada tashhihnya

dengan Mukhtashar asy-Sya’rani

bagi asalnya yang Arabi

Iaitu at-Tazkirat al-Qurthubiyah

Dan hamba tashlihkan setengah daripada

barang yang zhahir padanya tahrif,

maka jadilah ia bersih seolah-olah

Ia-ali manzumah

atawa sabaik zahabiyah

Dan adalah capnya pada al-Mathba’ah al-Miriyah,

yang pada Makkah al-Mahmiyah

Dan selesainya pada pertengahan Syawal,

sanah 1303 Hijrah an-Nabi Shallallahu alaihi

wa sallam,

wa ‘ala alihi wa shahbihi wa syarafi wa karam

Puisi pada kitab Al-Jauharul Mauhub karya Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani

Pada kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub karya Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman bin Abdul Ghafur Kutan al-Kalantani, terdapat puisi Sheikh Ahmad al-Fathani yang digubah dalam bentuk sastera Arab yang terdiri daripada 27 bait. Tiap-tiap satu bait dua baris, dua baris. Selain itu, terdapat juga puisi beliau yang digubah dalam bahasa Melayu. Puisi yang digubah dalam bahasa Melayu transliterasinya adalah sebagai yang berikut:

“Puji itu bagi Allah,

yang dengan kurnia-Nya

sempurna segala yang dituntuti

Dan rahmat dan sejahtera

atas afdal segala Nabi yang diikuti

Dan atas kelurganya dan taulannya

yang semulia-mulia mereka itu,

yang dengan kepujiannya disebuti

Kemudian daripada itu,

Maka dengan pertolongan

Tuhan al-Malikul Wahhab

Dan dengan kemegahan

Penghulu kita an-nathiqu bish-shawab

Telah sempurnalah ini kitab yang mustathab

Yang ialah bagi segala hati yang lalai itu,

sebesar-besar cerca dan 'itab

Yang menyaksi akan dia

oleh al-Muqarrabun

khitamuhu miskun dan pada

falyatanafasil mutanafisun

Yang dinamakan dia

dengan al-Jauharul Mauhub

Iaitu kitab yang terpenuh

dengan guna-gunaan yang mathlub

Dan indah-indahan yang padanya marghub

Daripada ahadits Nabawiyah

Dan atsar Salafiyah

Dan fawaid yang ’ajibah

Dan faraid yang gharibah

Dan asrar yang lami’ah

Dan akhbar yang jami’ah

Dan nashaih dan mawa’izh yang mufidah

Dan ma’arif dan ‘ulum ‘adidah

Maka ialah,

Langit segala bintang yang ’alaih

Dan laut segala mutiara yang ghaliyah

Dan kebun segala bunga-bungaan yang bahiyah

Dan pokok segala buah-buahan yang syahiyah

Ta’lif guru yang a’zham

bagi segala guru yang masyhur

Maka dialah matahari ilmu

dan mereka itu budur

Al-‘Allamah al-‘Amil

wa al-Fadhil al-Kamil

Tuan Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantan

Ibnu al-Marhum Wan Abdur Rahman

Ibnu Abdul Ghafur afadhallahu Taala alaihi

sawabighul judi wal ihsan”

Puisi pada kitab Al-Kaukab Ad-Durriy karya Sheikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Fathani

Kitab yang akan dibicarakan

ini bukanlah kitab khusus membicarakan hadis seperti dua

kitab yang telah dibicarakan. Namun disebabkan cerita-cerita di dalamnya lebih banyak bersumber daripada hadis, maka dikategorikan

di bawah judul Puisi Sheikh

Ahmad Al-Fathani Pada Kitab-Kitab Hadis.

Kitab ini dengan judul lengkapnya Al-Kaukabud Durriy fin Nuril Muhammadiyi, adalah merupakan karya ulama dunia Melayu yang terkenal, iaitu Sheikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani, atau digelar juga dengan Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani.

Kitab yang bercorak

sastera

Islam Melayu klasik ini telah ditashhih oleh Sheikh Ahmad al-Fathani, dan padanya terdapat puisi beliau yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Puisi yang digubah dalam bahasa Melayu transliterasinya adalah sebagai yang berikut:

Wa ba’du,

Maka telah selesailah thaba’ ini kitab

yang mengandung akan beberapa banyak ajaib

Yang menyatakan daripada

ahwal bahamut,

dan malakut,

dan ‘azhamut,

akan badai’ dan gharaib

Maka seyogialah,

bagi segala mata,

bahawa berkuhul ia,

dengan itsmid muthala’ahkan ibaratnya

Dan bagi segala telinga,

bahawa berlazat-lazat ia,

dengan halawah mendengarkan hikayatnya.

Yang diisnadkan sekaliannya,

kepada tsiqat al-ulama zawit tahqiq

Maka lazimlah atas segala hati,

bahawa ada ia baginya Aba Bakar as-Shiddiq

Dan sesungguhnya,

jikalau dituliskan risalah ini,

atas shafaih al-fiddah dengan ma’ az-zahab

niscaya berpatutanlah demikian itu,

dengan mahasinnya yang indah lagi ‘ajab
This entry was posted on 28 September 2008 at Sunday, September 28, 2008 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment